Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  94

  Šlechtictví a rytířství

  Šlechtictví ve Stormwindu

  Používané tituly:

  Správce / správkyně bude propůjčen titul Vévoda či Vévodkyně
  Oslovení: Její Výsost Vévodkyně / Vévoda Elwynnu, Kancléř/ka království Stormwindského

  Správcům marek bude propůjčen titul Markrabě / Markýza.
  Oslovení : ??

  Tajemnici / tajemníkovi správkyně bude propůjčen titul Hraběnka / Hrabě (též Komtesa)
  Oslovení: Její Excelence


  Obřad jmenování šlechtice:

  Správce/Správkyně:
  "Přistup pane/paní (jméno postavy)."
  Předvolaný přistoupí před Správce/Správkyni na dosah stolku s Knihou zákonů a poklekne.
  "Jsem hlasem našeho krále Variana Wrynna a jeho lidu. Naslouchej
  My viděli tvé činy, my sledovali tvé kroky. Byl jsi změřen, zvážen a zhodnocen. Nyní otevři své srdce a duši.
  Buď přátelský ke všem rasám Aliance. Naslouchej potřebám našeho lidu. Žádná otřepaná lež pro tebe již nesmí být pravdou. Žádná pomoc pro náš lid příliš těžkou.
  Pouze pokud úřadu, jež ti dnes bude svěřen, budeš dobře a spravedlivě vládnout zůstane náš lid živ v nástrahách našeho světa."

  Předvolaný, stále klečící:
  "Jako prostý člověk (elf, trp ...) vstupuji do tvých služeb s přáíním stát se pravým a věrným služebníkem."
  Povstane
  "Přísahám na Knihu zákonů nechť každé mé protivenství proti nim, králi a jeho lidu budiž odsouzeno.
  Přísahám věrnost Králi, Správci/Správkyni a lidu Stormwindskému.
  Touto přísahou odevzdávám svůj život do vašich rukou.
  Tak pravím."

  Správce/Správkyně:
  "Tvůj slib přijímáme.
  Nechť jsi od nynějška znám jako (jméno s celou hodností a titulem, možnost i rename)
  Ujmi se svého úřadu a služ nám se ctí"

  Navzájem se ukloní. Šlechtic se zařadí mezi ostatní šlechtice.

  Třídy šlechtictví a jejich práva.

  Kvůli nesrovnalostem a řešení toho, kdo komu může kdy velet a koho řídit, bych to zde ráda uvedla na pravou míru.

  Nejvýše pod králem je kancléř/ka. Jemu/Jí se zodpovídají správci marek. V nepřítomnosti kancléře nebo kancléřky pravomoce přebírá zástupkyně/zástupce. Ti jsou společensky výše než ostatní šlechtické tituly.

  V případě, že je dlouhodobě nepřítomný/á kancléř/ka i zástupce, může jejich pravomoce po čas nepřítomnosti v případě mimořádné situace zaujmout králem pověřená osoba. Záležitosti týkající se Stormwindu a přilehlého okolí může řešit za stejných podmínek velitel stráže (především pak je tím myšleno soudnictví v neodkladných vážných případech, které soudí kancléřka). Rytíři nejsou nad velitelem stráží, a tak se doporučuje, aby záležitosti v SW za těchto podmínek nechali na něm. Pokud král nerozhodne jinak.

  Rytíři jsou hlavně čestný titul za zásluhy království. Nemohou rozkazovat kancléřce, zástupkyni ani veliteli stráží. Mohou jen doporučovat a zatýkat zločince. Pokud není přítomen dlouhodobě velitel stráže (či jeho zástupce), mohou určit výši trestu u neodkladných případů, které obvykle řešívá velitel stráže. Neplatí u těžkých trestných činů, které řeší pouze kancléřka. Rytíři jsou nižší šlechta.
  ------------------


  Vzhledem k rostoucímu počtu šlechticů z Gilneasu a jiných podobných oblastí či království na území Stormwindského království je třeba vyjasnit, že tito šlechtici zde nemohou uplatňovat nároky na zvláštní zacházení nebo pravomoce z titulu plynoucích. Ty mohou vyžadovat pouze na vlastním panství, na území království, kde jim jejich titul přináleží. Na území Stormwindského království jsou obyčejnými občany a k titulu bude přihlíženo pouze při diplomatickém kontaktu s kancléřkou nebo šlechtici Stormwindského království.
  ------------------

 2. #2
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  94
  Rytířství

  Jelikož ve Světe WoW? se to hemží hrdiny a byla by věčná škoda jejich hrdinské skutky náležitě neocenit, budou tito hrdinové oceňováni titulem rytíř. Jde o čestný titul, neplynou z něj žádné zlatky, pvp či pve výhody ani jiné výhody. Přesto jeho získání by mohlo hráče potěšit.
  Rytířem se může stát každý bez rozdílu rasy, pohlaví či povolání.
  Rytířství uděluje správkyně dle svého uvážení za hrdinské skutky, významné činy pro království a podobně.
  Ostatní rytíři však mohou podávat návrh na jmenování nových rytířů.
  (ano, vím že na to nejvíce sedí paladinové a jiní pláťáci, ale tohle je WoW a v dnešní době jsou rytíři jmenováni i herci a spisovatelé).

  Zjednodušený ceremoniál přijímání:


  Budoucí rytíř po vyzvání předstoupí před správkyni. Na vyzvání poklekne.

  Správkyně:
  "Jsem hlasem našeho Krále Variana Wrynna a jeho lidu. Naslouchej.
  Silou, jež nám propůjčuje svaté Světlo, jsem ten, kdo vprostřed všeho dění odměřuje tvé kroky a ozařuje tvou cestu.
  Žádná otřepaná lež se ti nestala pravdou, žádná pomoc ti nebyla těžkou a díky tvé síle zůstáváme živi v nástrahách světa.
  Pamatuj, že meč jímž dnes budeš opásán jako náš Rytíř, musíš pozvednout vždy k obraně naší, své, slabších i svých přátel. Však pozvedneš-li zbraň pro zištnost či bezpráví budeš zatracen do konce svých dní."

  Pasovaný:
  "Tak přísahám. Každé protivenství jehož se dopustím proti mé přísaze budiž odsouzeno.
  Přísahám věrnost Králi Varianu Wrynnovii, jeho lidu a Správkyni Stromwindu. Budu mluvit a mlčet, činit a zdržovat se činu, přicházet v nouzi i hojnosti, v míru i boji, živ i umírajíc od tohoto času nadále, dokud mne smrt nevezme do království zapomnění nebo neskončí svět."

  Správkyně:
  “Budiž ti ku paměti na tvou přísahu a že od dnešního dne jsi znám jako Rytíř (celé jméno)“

  Správkyně pasovanému předá tabard a meč, ten povstane a oblékne si je.

  Správkyně:
  "Přijmi místo mezi našimi Rytíři, kam po právu patříš."
  Ukloní se pasovanému, ten její úklonu opětuje a zařadí se k Rytířům.

 3. #3
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  94
  K současnému datu 1.2.2014 jsou v království rytíři:
  lady Ashaya, sir Darrian, sir Draik, lady Shedreka, sir Sarilen, sir Redknife a lady Leanne.

 4. #4
  Registered Users
  Join Date
  Jul 2014
  Location
  Divoký Západ
  Posts
  81

  Cool Edikt Nového Seznamu

  "Je nutné reformovat zavedené zvyky, zvýšit jejich vážnost a úctu k nim a přiblížit se tak jeden k druhému. Bohatý k chudému." - sir Margon La Bockins

  První bod: Právo majetku a mzdy

  Každý rytíř má právo na udělení správy nad určitým místem (vesnice, pevnost, strategický bod aj.) Pokud tak chce učinit, musí si oficiálně zažádat u kancléře. Každý má také od nynějška právo na týdenní mzdu, která mu bude vypočítana podle jeho zásluh. Mzdu je nutno vyzvednout, není zasílána, v radnici města Stormwindu.


  Druhý bod: Snížení stavů
  Od nynějška má každý rytíř či sir právo zažádat si o zapsání na Nový seznam, kterým potvrdí svůj titul. Pokud tak neučiní do konce roku, bude mu titul i všechna práva s ním spojená odebrán. Tento bod může kdykoli jakýkoli kancléř znovu vydat v platnost, ale datum vydaní prohlášení a ukončení musí mít rozestup minimálně 60 dní.


  Třetí bod: Mrtvý rytíř

  Žádný z rytířů smrti nemá právo nosit jakýkoliv titul. Je možné udělit vyjímky.
  Vyjímky uděluje kancléř s králem.

  ________________

  Aby nebyl na kancléře vytvořen větší tlak, návštěvy hlašte poštou. Je nutné se s kancléřem sejít, pokud si přejete aby vám byl titul ponechán, bylo přiděleno panství k správě apod. 5. #5
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Posts
  200
  V sobotu 28.2. 2015 byla bývalá kancléřka a arcimágyně Veralyn Lefevre jmenována rytířkou Spojených království Aliance. Stalo se tak za výjimečné zásluhy, obětavé činy pro náš lid a za službu koruně.


  Její jmenování schválila již kancléřka Ashaya Lyrandar i kancléř Margon la Bockins, samotná ceremonie proběhla však až nyní.


  -----------------------------------


  K současnému datu 2.3.2015 jsou tedy právoplatnými rytíři Spojených království:
  sir Draik Silverheart, lady Shedreka Shadowblade, sir Sarilen Frent, sir Redknife Karzarch a lady Veralyn Lefevre


  Lady Ashaya Lyrandar, sir Darrian Galen a lady Leanne Onyx se nedostavili na výzvu kancléře Margona a proto jim titul je dočasně odebrán, dokud nepodniknou kroky a činy k jeho opětovnému nabytí. S dočasným odebráním souvisí i dočasné odejmutí veškerých výhod z titulu plynoucích.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top