Welcome to the Lineage2.cz :: Forum.
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158

  Jesperův zákoník

  (tohle téma slouží na všeobecné zákony a nařízení, které mají všeobecnou platnost, rovněž smlouvy, dodatky a p.)

  Codex Jesperi


  Já, Jesper Alteracký, vydávám tenhle zákoník ve svém sedmém měsíci kralování. Kódex má okamžitou a všeobecnou platnost. Budiž nebesa Alteraku nakloněna!

  1/10
  Je dáno, že na slávu hor a jejich obyvatel, Alterak je královstvím se všemi poctami co k tomu patří. Alteracké království je spravováno výhradně orlicí, konkrétně vůdčí postavou (král nebo královna), šlechtici, až po drobné úpravy, které vykonávají samotní občané nebo vojáci království.
  Stělesněním božstvím Alteraku je král (potažmo královna). Jeho nebo její postavení je jedinečné a nedosahuje jej choť, kterou pojme za manželku. Alteracké království je členité na sekce, kterou spravůjí vůdcové oddílů. Sem patří: tajná policie, léčitelky, stráž ledu, legie a jiná. Zvláštní status má armáda, jako základní kámen nebo páteř Orlic. Hierarchie armády je samostatně členitá a jakmile dosáhne voják status rytíře, je považován za člena královského dvora. Členové královského dvora jsou kromě krále rytíři, generálové, kancléř, mistři stráže ledu, vůdce tajné policie, šéf legie, dvorní léčitelka a jiné osoby, kterým král udělí status člena dvora.

  2/10 Náboženství
  Alterak toleruje všechny náboženství, kromě následující úpravy:

  1. Gyramizmus je přísně zakázán a trestán
  2. černá magie se nesmí praktikovat v otevřených prostorách (neplatí v případe napadení nepřítelem)
  3. Orlice si nárokůjí mít pocty stejné jako duchovné osobnosti, včetně vůdčí osobnosti krále jako duchovného vůdce

  Hlavní kněz je považován za člena královského dvora.

  3/10 Nástupnictví
  Titul krále je dědičným titulem v rodu Whitů, bez ohledu na pohlaví potomka. V případe, že potomek nedosáhl zralosti vládnout, je povinností manželky/manžela krále, nebo kancléře, aby přijmul povinnosti následníka a vládnul ve svém nejlepším svědomí do dovŕšení zralosti královského následníka. Pokud žádný následník není na živu, usedne tribunál z vyšších stavů, které určí další směrování království. Dokud se tak nestane je formálním vládcem kancléř.

  4/10 Soudní systém
  Přehrešky se řeší podle důležitosti osoby, která se provinila, nebo osoby, které bylo ublíženo. Pokud je provinilcem cizinec bez jména cti, nebo poutník, je na vůli vojáka, strážce ledu, nebo nižšího důstojníka na vynesení trestu. Pokud se provinil voják, nižší důstojník, nebo důležitý voják cizího království, smí o jeho osudu rozhodnout alteracký důstojník, šlechtic orlic, nebo jiný člen královského dvora. O osudech důležitých osob našeho nebo cizího královského dvora na našem území rozhoduje král Alteraku. Tento systém je trojstupňový, obvinený má vždy právo odvolat se k vyšímu soudci (šlechtic orlic nebo král) , přičemž musí být zachována postupnost. Pokud se vyšší šlechtic Alteraku rozhodne, smí zasáhnout do soudu, pokud je soudcem člen orlic s nišší šarží. Zbrklý soud, bez vyslechnutí svědků a nedbání důkazů se trestá pokutou 50 zlatých do královské pokladnice.

  5/10 Armádní žold
  Každý člen orlic má právo na žold, který mu bude vyměřen jeho velitelem. Žold se platí z královské pokladnice, uloupené kořisti a jiných zdrojů krále.

  6/10 Otevřené království
  Alterak je otevřené království, to znamená je přístupné všem poutníkům, nezáleží při tom na rase. Dané ustanovení je upravováno aktuální válkou. Pokud je poutník členem nepřátel království, smí se potulovat ulicemi pouze neozbrojen a s doprovodem člena dvora na jeho zodpovědnost. Pokud probíhá válka u hranic alterackého kraje, může být vyhlášen výjimečný stav, který udělá z otevřeného království uzavřené. Pokud je království uzavřené, může být každý příchozí skontrolován a odvlečen k výslechu.

  7/10 Titul kancléře
  Kancléř přebírá rozhodování v případe nepřítomnosti krále. Nemůže však převzít jednotky sekcí Alteraku, bez usrozumení velitele oddílu (mistra stráže ledu, velitele léčitelek, velitele tajné policie a p.). Kancléř smí tlumočit vůli krále, pokud tak dělá, je nevyhnutné poslechnutí od ostatních velitelů. Kacnléř dbá na plnění rozkazů, dodržovaní tohto zákoníku a jeho slova jsou největší zárukou ověření alteracké vrchnosti.

  8/10 Velvyslanectví ve městě Stormwind
  Velvyslanectví v stomrwindském městě je situováno na úřadnou budovu. Členům orlic a jiným spřateleným Alteraku musí být umožněno přebývat na tomhle území. Velvyslanec má čistě poslíčkovský rys a tlumočí vůli vrchnosti až poté, co mu vrchnost Alteraku dá příkaz. Velvyslanec nemá oprávnění podpisovat důležité smlouvy, týkající se celého království, takové právo má jen panovník. Osobě, která vysloví přání spojit svůj osud s alterackým královstvím a přetlumočí tohle přání vyslanci musí být umožněno vycestovat na za svým králem bez ujmy na zdraví.

  9/10Smlouva s obchodní organizací

  Zásobovaní a obchod s organizací je na bedrech kancléře, nebo pověřené osoby.
  9.0/10 dodatek: tímto se tento titul odebírá elfce Caéne

  10/10 Syndikát
  Členové frakce nazývané syndikát jsou plně závislý na vůli orlic, která má rovněž povinnost starat se o ně při nejlepším stavu svědomí. Členové syndikátu mají všeobecný status nevolníka.

  1.1/10 Status královského dvora (úprava)
  Akt nepráví nebo poskvrny vůči členu královského dvora na území cizího království, může být po soudu u krále být označen za akt nepřátelství vůči celému království. Rovněž pálení, rabování nebo jinak znehodnocování farem, které jsou vlastní orlicím je považován za závážný prohřešek, z kterého budou vyvozovány následky.

  11/10 Svátky a tradice
  Je povinností alterackého lidu slávit svátky a tradice a v ty dny pracovat co nejméně, nepopravovat a nevést válečné útoky.

  0/1 Smlouva s aliancí (dodatek)
  Je dáno příměří s aliancí od doby co byla podepsána smlouva.
  Last edited by Jesper_Czd; 17-10-2014 at 11:41.

 2. #2
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  1.2/10(úprava s dodatkem) 3.1/10 Alterak prohlašuje celé územní právo na pevnost Stromgarde s připojením k říši. Listinu o uchopení podepsali král Jesper Alteracký a Sir Berthall Berning.

 3. #3
  Registered Users
  Join Date
  Oct 2013
  Location
  nejčastěji Bratislava
  Posts
  158
  1.2.1/10 Alterak uznává možnost volné operace s tak označovanou ,,alianční" částí Stromgarde. Tento dodatek neguje předchozí a je spravován dohodou mezi králem Alteraku a kancléřem Stormwindu.

  1.1.2/10 Zpřesnění královského dvora.
  Mezi členy dvora patří zeširoka již uvedení:
  a.) kancléř, generál, šéf legie, vůdce tajné policie, dvorní léčitelka, mistr stráže ledu (aktivní), vrchní kněz, rytíři
  b.) osoby s uděleným statusem královského dvora od krále (bez uděleného titulu) například sběhlý šlechtic, nebo nějak významný člen co se zdržuje u dvora
  b.1) tenhle status je v těchhle případech krátkodobý a omezený, podle podmínek co určí král
  c.) osoby s uděleným titulem od krále (např. hraběnka a p.)
  Všichni členové dvora jsou si rovni na základe rovnosti mluvy. Podle formálností by se ovšem měl ctít poklonou kancléř, pak generál nebo šéf legie. Neformálně jsou osoby s označením b.) podle tohoto dodatku nejméně platnými členy dvora.

 

 

Similar Threads

 1. Zákoník říše Kaldarnass
  By Redknife in forum Kaldarnass, říše Nočních elfů
  Replies: 5
  Last Post: 23-10-2014, 17:28
 2. Zákoník Draeneiského národa
  By Salmo in forum Území Draenei
  Replies: 0
  Last Post: 15-02-2014, 01:27
 3. Zákoník Spojených království Aliance
  By Shedreka in forum Spojená království Aliance
  Replies: 0
  Last Post: 01-02-2014, 15:24
 4. Zákoník Quel'halasu
  By Kailra in forum Quel´thalas
  Replies: 0
  Last Post: 31-01-2014, 19:24

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top