PDA

View Full Version : Other features & changesTeclis
04-08-2020, 13:53
Character Lock system - protection against thefts during account sharing
Autopickup - Yes, for VIP character

commands:

.autopickupon
.autopickupoff


drop will disappear from the ground after 1 hour
exceptions to autopickup: Ancient Tome of Demon, Fiery Demon Blood, Darion Badge


VIP character:

XP/SP boost +30%
Autopickup


Skill autolearn - NO
7 Signs - from 14th of September 2020
Territory wars

First territory war will happen right after 1st castle sieges that start on the 27th of September 2020 at 20:00 - the actual TW will start at 22:00)
Each territory war the wards’ ownership will be reset. (the reset will happen at the start of TW)

Wards cannot be taken out of battle zone
Wards cannot be taken into waterCastle Siege (first sieges on 27th of September 2020)

Time is 16:00 & 20:00
Minimum clan level that can register for castle siege is level 6 clan


Cursed weapons - from 28th of September 2020
Auctions - from 12th of October 2020

minimum price for Soul Crystals & Books set to 100M adena


Offline shop - YES, free for all

set up shop and write .offline
a special item will be available in donate shop that will allow you to automatically recover an offline shop after server restart or crash.


Starting equipment is Top No grade - wooden/devotion set + top no grade weapon
Newbie Buff up to level 85 (also for pets)
Clan hall prices and maintenance fees x8
Castle rewards for manor crops x2
1st class transfer - either donate, manually or possibility to buy for 200k adena at Vendor
2nd class transfer - either donate, manually or possibility to do shortened Quest for 3M adena
3rd class transfer - Quest needs to be done manually, various quest items can be purchased via donate
system - zoom hack, drop/spoil/aggro/level hack/antiscam
10-25x recipes - special recipes that are able to craft 10-25 times more material on one time. For purchase you have to have EC + 1 original 1x recipe.
Blood Oath/Alliance is tradeable
Vesper Noble Enhance Stone is tradeable
Hellbound - opened either by players, or will be opened from 12th of October 2020

To open hellbound it is sufficient that 1 party delivers their remaining crystals from Baylor visit to Galate.
Hellbound leveling is now 3 times faster
Relog within 5 minutes in and near town in front of citadel will no longer teleport you out of Hellbound


Seed of Evil - Shards from Isle of prayer tradeable and needed items for recipes & keys *½
Items required for exchange of attribute crystals from Cleft Aerial Hunting reduced by ½ & the NPC is always available near Cleft gate
Amount of Energy Compression Stones obtained from energy seeds increased x2
Amount of Star Stones obtained by Aerial Hunting increased x2
When a character leaves a party in Dimensional Rift (crash) it will no longer teleport the entire party out

Sroubek
04-08-2020, 19:35
Character Lock systém - ochrana proti krádežím při sdílení herních postav
Autopickup - ANO, pro VIP postavy

příkazy:

.autopickupon
.autopickupoff


​drop mizí ze země po jedné hodině
výjimky z autopickupu: Ancient Tome of Demon, Fiery Demon Blood, Darion Badge


VIP postava

XP/SP boost +30%
Autopickup


Skill autolearn - NE
7 Signs - od 14. 9. 2020
Territory wars (TW)

První TW proběhnou hned po prvních CS (27. 9. 2020 ve 20:00) - takže TW začnou od 22:00
Každé TW budou vlajky vráceny do výchozích hradů. (vracení vlajek proběhne na startu TW)

Vlajky nelze odnést mimo battle zone
Vlajky nelze zanést do vody


Castle Siege (CS) (první CS budou 27. 9. 2020)

časy CS 16:00 & 20:00
Minimální level klanu pro registraci na CS je clan level 6


Cursed weapons - od 28. 9. 2020
Aukce - od 12. 10. 2020

minimální cena pro Soul Crystaly & Knihy je stanovena na 100M adena


Offline shop - ANO, zdarma pro všechny

posadíte obchod a napíšete .offline
u Vendora lze zakoupit speciální item, který umožní automatické obnovení offline shopu po restartu či pádu serveru


Počáteční vybavení postav je Top No grade - wooden/devotion set + top no grade zbraň
Newbie Buff až do lvl 85 (i pro pety)
Clan hall - pořizovací ceny a poplatky za údržbu jsou x8
Odměny z hradu za manor - crops x2
1. přestup - možno získat z donate, splněním questu nebo zakoupením za 200k adena u Vendora
2. přestup - možno získat z donate, splněním questu nebo zkráceným questem za 3M adena
3. přestup - je nutno splnit quest, řadu itemů z questu lze zakoupit v donate a tím si quest zkrátit
Systém patch - zoom hack, drop/spoil/aggro/level hack/antiscam
Recepty 10-25x - speciální recepty, které umožní craft 10-25x více materiálu na jedno kliknutí

k zakoupení potřebujete EC + 1 originální recept


Blood Oath/Alliance - povoleno trade
Vesper Noble Enhance Stone - povoleno trade
Hellbound - bude otevřen hráči, nebo 12. 10. 2020 dojde k automatickému otevření serverem

K otevření Hellboundu je třeba jedna parta, který doručí remaining crystals, od návštěvy u Baylora, k Galate.
Levelování Hellbound je nyní 3x rychlejší.
Přidána 5min relog zóna v oblasti a okolí před citadelou, relog nebo případný crash již nezpůsobí teleport z Hellboundu.


Seed of Evil - pro Shardy z Isle of prayer je povoleno trade + potřebné recepty & keye * ½
Itemy potřebné pro výměnu attribut crystalů z Cleft Aerial Hunting jsou snížené o ½
Množství získaných Energy Compression Stones z energy seeds zvýšeno 2x
Množství získaných Star Stones z Aerial Hunting zvýšeno 2x
Když postava opustí partu v Dimensional Riftu (crash) nebude již celá parta vyportěna ven.

Diaz
06-08-2020, 15:58
Character Lock система - защита против краж вещей с аккаунта при акк-шаринге.
Autopickup - ДА, для ВИП-персонажей
[*=2]Команды:.autopickupon

[*=3].autopickupoff
[*=2]Дроп исчезает с земли через 1 час
[*=2]Исключения автолута: Ancient Tome of Demon, Fiery Demon Blood, Darion Badge
ВИП-персонаж

- XP/SP буст +30%
- Автолут


Автоизучение способностей - НЕТ
7 Signs - с 14. 9. 2020
Территориальные войны (ТВ)
[*=1]Первая ТВ начнется после первой осады замка, 27. 9. 2020 в 22:00.
[*=1]Каждую ТВ флаги будут возвращены на изначальное положение. Сброс будет в начале ТВ.
[*=2]Флаги нельзя вынести из зоны боевых действий
[*=2]Флаги нельзя перенести в воду
Осада замков (ОЗ) (первые осады состоятся 27. 9. 2020 в 20:00)
[*=2]Время ОЗ 16:00 и 20:00
[*=2]Минимальный уровень клана, который необходим для регистрации осады - 6
Проклятое оружие - с 28. 9. 2020
Аукционы - с 12. 10. 2020
[*=1]Минимальная цена для Soul Crystal и книги - 100M аден
Оффлайн торговля - ДА, бесплатно для всех
Чтобы начать оффлайн трейд, напишите в чат .offline
[*=1]У Вендор можно купить специальный предмет, который будет автоматически обновлять оффлайн трейды после рестарта или падения сервераСтартовая экипировка Top No grade - wooden/devotion сет + Top No Grade оружие
Бафф новичка до 85 уровня (и для питомцев)
Clan hall - цена на покупку и аренду x8
Награда с манора замка плоды x2
1 профессия - можно получить за донат, выполнение квеста или купить у Вендоры за 200к аден
2 профессия - можно получить за донат, выполнение квеста или укороченный квест за 3M аден
3 профессия - необходимо выполнить квест, частично предметы с квеста можно купить донатом и таким образом сократить его
система patch - zoom hack/drop/spoil/aggro/level hack/antiscam
10-25x рецепты - специальные рецепты, которые позволяют крафтить в 10-25 раз больше ресурсов за один клик Для покупки необходимы EC( Elmore coin) и 1 оригинальный рецепт
Blood Oath/Alliance - можно передавать
Vesper Noble Enhance Stone - можно передавать
Hellbound -открывается игроками, либо будет автоматически открыт сервером 12. 10. 2020
[*=1]Для открытия Hellbound необходима группа, которая принесет Galate оставшиеся от посещения Baylor кристаллы
[*=1]Получение уровня теперь 3x быстрее
[*=1]Добавлена зона для 5-минутного релога в области цитадели, релог или возможный краш теперь не задействуют телепорт из HellboundSeed of Evil - теперь шарды из Isle of prayer можно передавать, также они требуются для рецептов и кусков * ½
Предметы, добытые в Aerial Hunting и необходимые для для обмена на кристаллы атрибутов, уменьшены на ½
Количество Energy Compression Stones, полученных из energy seeds, увеличено в 2 раза
Количество Star Stones, полученных в Aerial Hunting, увеличено в 2 раза
Если игрок покинет группу в Dimensional Rift, то оставшаяся группа не будет телепортирована из локации.