PDA

View Full Version : Client Installation and Solutions to Problems [INT]Sroubek
16-08-2019, 18:50
Everything you need for playing on our server you can find in Lineage2.cz section download (https://www.lineage2.cz/en/grand-elmore/server/download).
In case of problems, you can download the system patch also from our Discord. (https://discordapp.com/invite/PUDxrUs)

The Very First Client Installation and System Patch

If you just want to update the new System Patch, skip to "Update System Patch Only".
You can install the game wherever you want; when installation is finished, copy the game folder to another place on your disk. For example C:\games\lineage2.
Using "Add/Remove Programs" uninstall the original game installation.
Go to the place whre you made the copy C:\games\lineage2 and delete the folder "System" only! Not the folder SysTextures or Animations - this folders will be just overwritten later.
We recommend deleting file C:\games\lineage2\systextures\Crest.utx.
We recommend you to set up an Exception in your antivirus/firewall program for the whole game folder in our case C:\games\lineage2. Some AV/FW might detect some sort of virus in our system patch. That is just anti-bot protection included in our system patch. There is nothing to wory about, we have been using it for years.
Un-zip the lineage2cz_grand_elmore_patch.zip to C:\games\lineage2 (password: grandelmore).
For activation/deactivation of all system modifications such as drop/spoil/lvl/agro hack go to "Client Modification and Drop/Spoil/Level/Agro Hack Activation".
If you are already registrated on our web and your game account (https://www.lineage2.cz/en/grand-elmore/server/register) has been already created, you can log into the game. Then run the game as usual on C:\games\lineage2\system\L2.exe.


Update System Patch Only

Do not delete anything, all you have to do is to copy the patch content in to the game directory C:\games\lineage2.
Then run the game as usual C:\games\lineage2\system\L2.exe.


Client Modification and Drop/Spoil/Level/Agro Hack Activation

Minor client modifications are allowed except for the list of forbidden folders (https://forum.lineage2.cz/showthread.php?22779-Grand-Elmore-system-modifications).
Drop/spoil/lvl/agro hack is very easy. Your folder C:\games\lineage2\system contains 3 directories

Drop/spoil/lvl/agro hack is enabled by default in live server system patch.
withdrop - this folder content copied into C:\games\lineage2\system will activate Drop/Spoil/Level/Agro Hack.
wodrop - this folder content copied into C:\games\lineage2\system will deactivate Drop/Spoil/Level/Agro Hack.
modify - a various stuff especially for more experienced players who know what to do with. It works the same way as above.Problem`s Solutions


Time to time, some AV/FW such as Avast or NOD ESET delete some files in the system folder. In that case you have to setup Exception in your AV/FW all over the game folder. If the system is not complete, you won`t be able to turn on game client.


If nothing worked, write into this topic. What kind of error your are dealing with and lets check it out together.

Sroubek
16-08-2019, 18:55
Vše potřebné pro hraní na našem serveru naleznete na Lineage2.cz v sekci ke stažení (https://www.lineage2.cz/cs/grand-elmore/server/download).
V případě potíží můžete stáhnout system patch i z našeho Discordu (https://discordapp.com/invite/PUDxrUs).

První čistá instalace klienta a systém patche:

Pokud pouze potřebujete aktualizovat nový system patch, který byl vydán na webu přeskočte níže na bod "Pouze update system patche".
Hru nainstalujte kam je vám libo, po dokončení instalace zkopírujte celou složku s hrou na jiné místo na disku, v našem příkladu C:\Hry\Lineage2.
Přes "Přidat odebrat Programy" odinstalujte původní instalaci.
Přejděte do kopie kterou jste udělali v našem případě C:\Hry\Lineage2 a smažte složku system (Pouze složku system, nikoliv SysTextures ani Animations! Ty budou později pouze přepsány.)
Doporučujeme smazat soubor C:\Hry\Lineage2\systextures\Crest.utx.
Doporučuji na vašem antivirovém programu nastavit výjimku pro celou složku s hrou, v našem případě C:\Hry\Lineage2. Některé AV a FW mohou detekovat virus v našem system patch, je to kvůli ochraně která je v systému obsažena, nemusíte se obávat používáme ji roky.
Rozbalte lineage2cz_grand_elmore_patch.zip který jste si stáhli do C:\Hry\Lineage2 (heslo: grandelmore).
Jak aktivovat / deaktivovat modifikace systému jako drop/spoil hack, atp. naleznete níže viz "Modifikace klienta + aktivace/deaktivace drop/spoil/lvl/agro hack".
Pokud jste již registrovaní na webu a máte založen herní účet (https://www.lineage2.cz/cs/grand-elmore/server/register), můžete logovat do hry, kterou spustíte standardně přes C:\Hry\Lineage2\system\L2.exe.


Pouze update system patche:

Již nic nemažte, pouze zkopírujte obsah patche do adresáře s hrou, v našem případě C:\Hry\Lineage2.
Hru spustíte standardně přes C:\Hry\Lineage2\system\L2.exe.


Modifikace klienta + aktivace/deaktivace drop/spoil/lvl/agro hack

Drobné modifikace klienta jsou povoleny, krom seznamu zakázaných souborů (https://forum.lineage2.cz/showthread.php?22779-Grand-Elmore-system-modifications&p=175735&viewfull=1#post175735).
Aktivace/deaktivace drop/spoil/lvl/agro hacku je snadná, vaše složka C:\Hry\Lineage2\system obsahuje 3 adresáře

Drop/spoil/lvl/agro hack je automaticky zapnutý v system pach pro Live server.
withdrop - zkopírováním obsahu složky do C:\Hry\Lineage2\system aktivujete drop/spoil/lvl/agro hacku.
wodrop - zkopírováním obsahu složky do C:\Hry\Lineage2\system deaktivujete drop/spoil/lvl/agro hacku.
modify - různé fajnovky, je hlavně pro zkušenější hráče, kteří tuší oč jde, funguje to stejně pouze se kopíruje.


Řešení nesnází:


Čas od času některé AV jako Avast, či ESET atp. promažou některé soubory ve složce systém, je třeba nastavit si v AV vyjímku nad celou složkou, pokud nebude system kompletní pravděpodobně ani nezapnete klienta.


Pokud nic nepomohlo napište do tohoto topicku, pošlete co vám to hodí za chybu atp. mrknem na to :)

Sroubek
19-11-2019, 19:18
Все файлы, необходимые для игры на нашем сервере, вы можете найти на нашем сайте Lineage2.cz в разделе Загрузки (https://www.lineage2.cz/en/grand-elmore/server/download).
В случае возникновения проблем, вы можете скачать патч с нашего Discord. (https://discordapp.com/invite/PUDxrUs)

Установка клиента и патча

Если вы просто хотите поставить патч, перейдите к пункту "Обновление только патча".
Вы можете установить игру в любое место на вашем компьютере; По завершении установки, скопируйте папку с игрой в другое место на вашем диске. Например, C:\games\lineage2.
Используя "Установка и удаление программ", удалите оригинальную версию игры.
Перейдите к копии, которую Вы сделали C:\games\lineage2, и удалите только папку "System" only! Не папку SysTextures или Animations - эти папки будут просто перезаписаны.
Мы рекомендуем удалить файл C:\games\lineage2\systextures\Crest.utx.
Мы рекомендуем вам установить Исключение в вашей антивирусной программе/брандмауэре для всей папки игры в нашем случае C:\games\lineage2. Некоторые антивирусы могут обнаружить какой-либо вирус в нашем патче, но это просто защита от ботов, включенная в наш патч, в этом нет ничего страшного, мы используем его годами.
Распакуйте файл lineage2cz_grand_elmore_patch_rXX.zip в C:\games\lineage2 (пароль: grandelmore).
Для активации/деактивации всех изменений, таких как drop/spoil/lvl/agro hack, перейдите к "Изменения клиента и активация Drop/Spoil/Level/Agro Hack".
Если вы уже зарегистрированы в нашем веб-аккаунте (https://www.lineage2.cz/en/grand-elmore/server/register) и ваша игровая учетная запись уже создана, вы можете войти в игру. Как обычно, запустите игру на C:\games\lineage2\system\L2.exe.


Обновление только патча


Ничего не удаляйте, все, что вам нужно сделать, это скопировать содержимое патча в каталог с игрой C:\games\lineage2.
Затем запустите игру C:\games\lineage2\system\L2.exe.


Изменения клиента и активация Drop/Spoil/Level/Agro Hack


Допускаются незначительные изменения клиента, кроме списка запрещенных папок (https://forum.lineage2.cz/showthread.php?22779-Grand-Elmore-system-modifications).
Drop/spoil/lvl/agro hack сделать очень легко. Ваша папка C:\games\lineage2\system содержит 3 папки

Drop/spoil/lvl/agro hack включено по умолчанию в патче сервера.
withdrop - содержимое этой папки, скопированное в C:\games\lineage2\system, активирует Drop/Spoil/Level/Agro Hack.
wodrop - wodrop - содержимое этой папки, скопированное в C:\games\lineage2\system, деактивирует Drop/Spoil/Level/Agro Hack.
modify - изменения клиента для опытных игроков. Если Вы хотите активировать определённую функцию, так же переместите этот файл в папку system.Решения проблем


Время от времени некоторые антивирусы, такие как Avast или NOD ESET, удаляют файлы в папке system. В этом случае вы должны настроить исключение в вашем антивирусе на всю папку с игрой. Если папка system не полная, вы не сможете запустить игру.Если ничего не получилось, пишите в эту тему. С какой ошибкой вы сталкнулись, будем вместе решать проблему.