PDA

View Full Version : Zákoník Draeneiského národaSalmo
15-02-2014, 02:27
Zákoník Draeneiského Království


Část I.
Exodarský zákoník
(Zákony platící pro všechny osoby nacházející se na území Království Draenei, především v Exodaru)


Hlava I. - Pachatel trestného činu
Za pachatele trestného činu je považována osoba, která trestný čin spáchala, naváděla k trestnému činu jiné, organizovala, či napomáhala při trestném činu. Pokus o trestný čin, či jeho příprava je počítána jako plnohodnotný trestný čin.


Hlava II. - Přestupky
Za přestupek se považuje: Rušení klidu, pohoršování obyvatel Exodaru svou nahotou, užívání alkoholických nápojů či jakýchkoliv jiných omamných látek. Dále napadení jakéhokoliv občana Draeneiského Království.
Opakované spáchání přestupku se považuje za trestný čin.


Hlava III. - Trestné činy nižšího stupně
Za trestné činy nižšího stupně se považuje: Hanobení rasy Draenei, vlády Draenei, či hrdinů Draenei, dále odcizení nebo poškozování veřejného či osobního majetku, ublížení na zdraví nebo kráse. Distribuce alkoholických nápojů či dalších omamných látek, vědomé šíření nemoci a opakované páchání přestupku.


Hlava IV. - Trestné činy vyššího stupně
Za trestné činy vyššího stupně se považuje: Hanobení Světla a Naaru, vyvolávání démonů, praktikování zvrácené felové magie, či nekromancie (platí pouze v době míru). Dále vražda, znásilnění, útisk, vydírání,otrokářství, omezování svobody, neuposlechnutí veřejného činitele, vyzvědačství, předávání informací, které by mohly ohrozit bezpečnost Království či jeho obyvatel, nepřátelům Draeneiského Království.


Hlava V. - Tresty
Přestupek může potrestat jakýkoliv veřejný činitel (člen Ruky Exodaru, nebo Ochránců Cti) přímo na místě spáchání přestupku. Vhodný trest za přestupek je pokuta ve výši až 50 zlatých mincí a následným vyhoštěním z území Draeneiského Království na dobu maximálně jednoho dne.


Pachatel trestného činu nižšího stupně je souzen buďto Velitelem bezpečnosti Exodaru , nebo výjmečně Velitelem ozbrojených sil Exodaru (hlava Ochránců Cti). Trestný čin nižšího stupně může být potrestán buďto pokutou ve výši až 200 zlatých mincí (pokud sejedná o trestný čin odcizení, poškození veřejného či osobního majetku, musí pachatel navíc uhradit plnou cenu poškozeného/odcizeného majetku), trestem odnětí svobody až na 2 měsíce, či trestem vyhoštění z území Draenei (vyhoštění musí být schváleno panovníkem/radou).


Pachatel trestného činu vyššího stupně je souzen samotným panovníkem/radou před zrakem O'rose. Pokud si panovník přeje, může ale povolat Soud Pěti, jež se skládá zrady pěti, který může rozhodnout za panovníka, trest jím však musí být schválen. Trestný čin vyššího stupně může být trestán jakkoliv. Pokutou, odnětím svobody, či vyhoštěním z území Draeneiského Království.


Taková jest vůle Naaru! Taková jest vůle Světla!


Část II.


Mravní Kodex Draenei
(Morální zákony platné pro ty,jenž se nazývají Draenei)


Hlava I. pojednávající o tom, kdojsou Draenei
1. Draenei může být nazýván pouze ten, kdo je příslušníkem rasy draenei.
2. Draenei může být nazýván pouze ten, kdo svěřil svou duši Světlu a jeho víra ubírá se ke Světlu.
3. Draenei může být nazýván pouze ten, kdo se neprotiví Světlu a Naaru jemu žehnají.
4. Draenei může být nazýván pouze ten, kdo žije svůj život řádně dle vůle Naaru.
5. Draenei může být nazýván pouze ten, kdo jest věren Sha’taru a poslušen řádu Aldor.


Hlava II. uvádějící morální zákony, které jsou vůlí Naaru
Zákony jsou platné pro všechny, kteří se nazývají Draenei. Kdekoliv a kdykoliv. Ten kdo je poruší bude označe za Ma'nari Draenei a nebude již nadále vítán na území Království Draenei. Avšak Naaru jsou odpuštění, a tak může Ma'nari Draenei žádat o druhou šanci buďto u Velekněze Světla, nebo u samotného Panovníka. Pokud však promarní i druhou šanci, vícekrát mu odpuštěno nebude, ledaže by se Sha'tar rozhodl jinak.


Vůle Naaru
Nepřej jinému zlého.
Nezalži.
Nepochybuj.
Nehřeš tělem.
Neodmítni pomoci.
O blízkých smýšlej dobře.
Dodrž slib.
Nezabíjej, pokud nemusíš.
Vůle Naaru je svatá.
Nepřej jinému zlého
Nebuď škodolibý, pomstychtivý.Projevuj soucit s nepřítelem. Tvá dobrota je tvá zbraň. Ukaž,že jsi lepší. Pomysli na M’urua. Dobro je v každém. Pomoz je najít těm, kdo ho odmítají, skrze vlastní dobrotu.


Nezalži
Buď čestný, mluv pravdu. Nepodej křivého svědectví.


Nepochybuj
Nikdy nepochybuj o moci Světla a dobrotě Naaru. Nikdy nepochybuj o vůli Naaru. Měj v úctě kněží Aldor, neboť oni jsou ústy Naaru. Věř, neboť A’dal je víra.Měj naději, neboť O’ros je naděje.


Nehřeš tělem
Tvoje tělo je svaté, neboť v něm koluje Světlo. Měj úctu ke svému tělu, jakou úctu máš k Naaru. Nesmilni, nepožívej alkohol a omamné látky, neboť jsou to jedy, které tě tráví, a vzdalují tě Světlu.


Neodmítni pomoci
Neodmítni pomoci, jsi-li požádán;nabídni pomoc, pokud nejsi. Buď trpělivý jako Xi’ri, pokud tvou pomoc odmítají. Mysli na K’ureho a jeho soucit.


O blízkých smýšlej dobře
Miluj své blízké, přátele a svou rodinu, neboť oni milují tebe. Nepřej jim nic zlého a nic zlého si o nich nemysli, i když udělají chyby.


Dodrž slib
Co slíbíš, splň. Přísaha je štítem Světla.


Nezabíjej, pokud nemusíš
Zabíjej služebníky Sargerase.Zabíjej ty, kteří chtějí zabít tebe. Zabíjej ty, kteří chtějí zabít tvé blízké. Zabíjej ty, kteří chtějí zabít bezbranné. V boji buď odvážný a mysli na odvahu Mi’xiho, ale v zabíjení počínej si moudře a modlise k D’oremu, neboť D’ore je moudrost.


Vůle Naaru je svatá
Naaru jsou Světlo. Naaru jsou moudrost. Naaru jsou dobro. Naaru vědí, nelze pochybovat o jejich vůli. Kdo pochybuje o vůli Naaru, dosud neporozuměl.


Taková jest vůle Naaru! Taková jestvůle Světla!


autoři: Anaara, Mokkun


http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070213080100/wowwiki/images/thumb/c/cd/Naaru.jpg/200px-Naaru.jpg