PDA

View Full Version : Zákoník Spojených království Aliance



Shedreka
01-02-2014, 16:24
Zákoník
Vážné trestné činy
Vážné trestné činy soudí správkyně nebo praetor, stráž shromažďuje důkazy, svědky, předvádí podezřelé a provádí vyšetřování.

Je zakázáno vražditi, osoby proti jejich vůli unášeti a nebo jim na zdraví ubližovati a ohrožovati.
Je zakázáno paktovati se s nepřáteli království nebo jim informace, jež by bezpečí království či občanů ohrozily, dodávati.
Je zakázáno temná božstva, démony a nemrtvé vzývati, uctívati, blahořečiti nebo s nimi obcovati.
Je zakázáno na životě či zdraví ohroženému pomoc odepříti nebo neposkytnouti.

Lehké trestné činy
Lehké trestné činy řeší velitel stráže.

Je zakázáno loupiti, podvodem či klamem se obohacovati.
Je zakázáno vůli stráže či vrchnosti odporovati, hanobiti je nebo je podpláceti.
Je zakázáno za stráž či vrchnost se vydávati.
Je zakázáno dobré jméno království hanobiti.
Je zakázáno rum, omamné houby, felové krystaly a výtažky, či jiné zakázané látky konzumovati, rozšiřovati či přechovávati.
Je zakázáno cizí majetek jakkoliv ničiti nebo poškozovati.
Je zakázáno démony, nemrtvé či jiné přisluhovače uvolňovati a volně bez dozoru je nechat se bohybovati.
Je zakázáno pokrmy z myslících bytostí připravovati, rozšiřovati, konzumovati nebo přechovávati.
Je zakázáno znaky Šarlatové Výpravy nositi a jejich ideologii rozšiřovati.

Přestupky
Není-li uvedeno jinak, jsou přestupky na místě strážníkem pokutovány do výše 10 zlatých. V opačném případě je řeší velitel stráže či správkyně.

Je zakázáno jiné hanobiti, zejména pak pro rasu, národ, víru, pohlaví či postavení.
Je zakázáno souboji, podnapilostí, nadměrným křikem, nahotou či jiným nevhodným chováním veřejný klid rušiti a občany obtěžovati.
Je zakázáno na veřejných nebo neschválených místech hazard provozovati pod pokutou až 100 zlatých.
Je zakázáno v budovách na zvěři se pohybovati, nechat zvěř volně pohybovati nebo město znečišťovati.
Je zakázáno jako zvěř se chovati.
Je zakázáno zbraněmi, kouzly, pyrotechnikou, nebezpečnými stroji z rozmaru zacházeti nebo s nimi občany ohrožovati.
Je zakázáno bez povolení budovy stavěti pod pokutou až 1000 zlatých.

Možné tresty
Těžký trestný čin - poprava, bičování, vyhoštění, žalář
Lehký trestný čin - žalář, bičování, pokuta až 50 zlatých, veřejně prospěšné práce
Přestupek - napomenutí, noc v žaláři, pokuta až 10 zlatých, veřejně prospěšné práce

Dodatek:
Již není zakázáno nosit symboly Scarlet Crusade, nicméně šíření jejich ideologie nadále trestné je.


Dodatek k zákoníku, lady Ashaya:

Vzhledem k událostem posledních dnů a týdnů dochází k těmto úpravám zákoníku:

- jakákoliv vědomá spolupráce s bytostí známou jako N'kara, nebo s jejímy služebníky, je považována za těžký zločin

- nekromancie a vykrádání hrobů jsou hrdelní zločiny. Velitel stráže nebo jeho zástupce vyšetří, zda se obviněný
takového činu skutečně dopustil, a v případě usvědčení může být pachatel popraven i bez rozsudku od kancléřky

- jediní nemrtví chránění zákonem jsou rytíři smrti, kteří přísahali věrnost Alianci, nebo jsou příslušníky Rytířů ebenové
čepele. Všichni ostatní jsou považováni za nepřátele království, nemají žádná práva, a mohou být beztrestně
zabiti. To se týká všech od ghůlů a zombií až po jakékoliv "opuštěné", "upíry", lichy a podobné. Jakákoliv spolupráce
s nimi je rovněž trestná

- rytířstvo a příslušníci šlechtického stavu mají právo zatýkat zločince, a v nepřítomnosti vyšších důstojníků mohou
velet vojákům Stormwindské stráže, nicméně nenáleží jim právo soudit jinde, než na území pod jejich přímou správou


Dodatek k zákoníku, lady Veralyn:

1/ Je zakázáno jakkoliv spolupracovat s hledaným nebo odsouzeným zločincem nebo mu jakkoliv napomáhat, například ho ukrývat či jinak zabezpečovat. Taková osoba nebo osoby budou považovány za spoluviníky jeho činů a tedy i podle toho souzeny za stejné činy.

2/ Je zakázáno osoby proti jejich vůli zotročovati na území Stormwindského království, což je zbavení osobní svobody z důvodu vlastnictví takové osoby, kdy je s ní nakládáno jako s osobním majetkem, za účelem prací a jejich obchodováním. Nákupy či prodeje takových osob jsou trestné. Toto protiprávní jednání spadá pod Vážné trestné činy a tresty i soud náleží do stejné kategorie.


Výklady zákonů:
Zákony o černokněžnících a démonech

Vzhledem k ne zrovna vhodným zásahům obyvatel a návstěvníků z neznalosti zákona tímto výnosem upřesňují výklad dvou zákonů. Není to náhodný výklad, ale tak jak byl podán přímo od tvůrce zákona, lady Viktorie.

Je zakázáno démony, nemrtvé či jiné přisluhovače uvolňovati a volně bez dozoru je nechat se bohybovati.
Lehký trestný čin, který se vztahuje na démony ponechané bez dozoru, protože by mohli nekontrolou jejich vyvolávače způsobit škodu na majetku, zdraví či životě živých obyvatel království.
Kupříkladu tedy černokněžník pouze sedící na svém démonickém koni tento zákon neporušuje, ale pokud by jeho kůň byl bez dozoru nebo bude s jeho pomocí jednat záměrně protizákonně, bude pak naloženo podle zákona.

Je zakázáno temná božstva, démony a nemrtvé vzývati, uctívati, blahořečiti nebo s nimi obcovati.
Vážný (Těžký) trestný čin. Jedná se o případy, kdy daná osoba vzývá jako božstvo = uctívá démona, nejedná se tedy o případ pouhého vyvolání ovládaného pomocného démona černokněžníkem, kterými jsou třeba impové, koně a podobně.

Přes toto vyjasnění doporučujeme černokěžníkům a rytířům smrti nevyvolávat a nepohybovat se po městě na veřejných prostranstvích s démonskými pomocníky a ghúly, i když je budou ovládat.
Nadále navíc platí zákaz vstupu s nimi do takových veřejných prostor jako je hrad a lázně.