PDA

View Full Version : Zákoník Quel'halasuKailra
31-01-2014, 19:24
Zákoník

Práva
Každý legitimní občan Quel’thalasu má právo na svá práva a odepření mu jeho práv je bráno jako trestný čin.

Každý občan má právo na život.
Každý občan má právo na ochranu.
Každý občan má právo na spravedlivý soud.
Každý občan má právo na poskytnutí zdravotní péče.
Každý občan má právo na to být informován.
Každý občan má právo podnikat a obchodovat a však jeho obchodní činnost nesmí být v rozporu se zákony.
Každý občan má právo se účastnit nebo pořádat veřejné akce.
Každý občan má právo na návštěvu Sluneční studny, a to pouze tehdy, nespáchal-li trestný čin či přestupek.
Každý občan má právo být členem ozbrojených sil Quel’thalasu, či jiné skupiny spadající pod králoství.

Osoby jiné rasy, či příslušníci skupiny, nespadající pod království mohou zažádat o azyl.
Jedinci krve míšené, či jiné rasy mají možnost si po 6 měsících od doby, kdy jim byl poskytnut azylu zažádat o občanství u správce.

Správce je moc soudní, zákonodárná a vykoná. Má právo jednat dle svého uvážení, není povinen vyhovět žádostem, pokud shledá, že by byli pro říši poškozující.


Zločiny, přestupky a tresty

Přestupky
Není-li uvedeno jinak, jsou přestupky na místě gardistou či rytíři pokutovány do výše 50 zlatých. V opačném případě je řeší velitel gardy/mistr řádu či správce.

Je zakázáno rušit svým jednáním veřejný klid, hanobit či jinak pohoršovat společnost a to nahotou, souboji, nadměrným křikem a opilostí. V případě bude-li jedinec za tento přestupek již několikrát (3x) trestán, bude umístěn do vazby po dobu tří dní.
Je zakázáno provozovat pohlavní styk na veřejnosti ve městě či jiné osídlené oblasti.
Je zakázáno na veřejnosti užívání omamných a psychotropních látek.
Je zakázáno se po budovách pohybovat na zvířeti či zvíře nechat se volně pohybovat bez dozoru po městě.
Je zakázáno vodit zvířata, či bytost magické podstaty (démoni, elementy) do veřejných budov soudu, věznice, paláce, sídla správce, knihovny, lázní, lazaretu a hostinců.
Je zakázáno užívat či jinak ohrožovat bezpečnost obyvatel zbraněmi, kouzly, pyrotechnikou, nebezpečnými stroji a vynálezy.
Je zakázáno bez povolení budovat stavby s kamennou či dřevěnou základnou, pod pokutou až 1000 zlatých.
Je zakázáno užívat či se shromažďovat bez uvědomění správy města, úřední prostory. V případě porušení budou účastníci vykázáni.
Je zakázáno malovat či jinak poškozovat budovy.
Je přísně zakázáno loupat zlato s omítek budov, či z jiných dekorací! Pod pokutou 1000 zlatých a opravení škod na vlastní náklady.Trestné činy
Lehké trestné činy
Lehké trestné činy jsou řešeny velitelem gardy, či velitelem hraničářů a to na základě, místa spáchání třesného činu. Dle vážnosti trestného činu bude pachatel potrestán, či postaven před soud.

Je zakázáno loupit, či se jinak podvodně obohacovat.
Je zakázáno distribuovat omamné a psychotropní včetně felu.
Je zakázáno hanobit či jinak slovně poškodit království, či představitele vlády.
Je zakázáno ničit cizí majetek a budovy, nebo ohrožovat a vydírat majitele.
Je zakázáno obydlovat budovy bez povolení.
Je zakázáno nechávat démony bez dozoru pána. V případě porušení, bude osoba, která je démonovi pánem, potrestána zákazem jej vyvolat na území říše.
Je zakázáno obchodovat s obyvateli Quel’Thalasu, či je jinak zotročovat.
Je zakázáno mrzačit či jinak mutovat obyvatel Quel’tahalas.
Je zakázáno bez povolení obchodovat se zbraněmi.
Je zakázáno se vydávat za gardistu nebo člena bezpečnostní složky království.
Je zakázáno mít dvojí občanství, nebo se podřizovat vládě/vedení jiného království nebo skupině.
Je zakázáno znemožňovat či jinak narušovat práci bezpečnostních složek, stejně tak bránění se zatčení, či ukrývání hledané osoby.
Je přísný zákaz prodeje či konzumace elfských uší!
Je přísně zakázáno pohybu nemrtvých po městě či přívržencům pohromy a nekromancie. Na opuštěné jednající jménem lady Sylvanas, se tento zákaz nevztahuje.
Je zakázáno užívání magie na obyvatele Quel’thalasu, bez jejich svolení.
Je zakázáno upírat práva občanům Quel’thalasu.

Vážné trestné činy.
Vážné trestné činy jsou dávány k posouzení k správci, na základě důkazů je pak pachatel postaven souzen.

Je zakázáno vraždit, či jinak ohrožovat na zdraví a životě osoby pohybující se na území království. A to spojence nebo jedince, kteří zažádali o azil.
Je zakázáno unášet osoby z území Quel’thalasu proti jejich vůli.
Je zakázáno vyjednávat nebo se paktovat s nepřáteli království. Poskytovat jim informace, jenž by ohrozili bezpečnost Quel’thalasu nebo jeho obyvatel.
Je zakázáno jednat proti vládě, či odmítnout se podrobit rozkazům.
Je zakázána mimovládní špionáž na území Qeul’thalasu, pod trestem smrti.

Výpis možných trestů

Přestupky: napomenutí, pokuta do výše 50 zlatých není-li dáno jinak, pobyt v žaláři, zakázáni činnosti.

Lehké trestné činy: Na majetku: pokuta do výše 1 000 zlatých a náhrada škody, vězení, veřejně prospěšné práce.
Na osobě: vězení, bičování, pokuta do výše 2 000 zlatých.
Jiné: zakázání činnosti, pokuta do výše 2 000 zlatých, vězení, bičování.

Vážné trestné činy: poprava, bičování, vyhoštění, vyhoštění a ocejchování, žalář