PDA

View Full Version : Světlo SvatéDarkhuman
04-11-2013, 10:26
Světlo Svaté

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20121221055709/wowwiki/images/3/34/HolyLightTCG.jpg

"Nikdo necítí, že by si to zasloužil... ten půvab, čistotu a prostotu... ale Světlo nás i tak miluje."
- Uther Lightbringer (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Uther_Lightbringer&action=edit&redlink=1)
Základní Informace
Následovníci Svatého Světla neuctívají žádné bohy. Následují filosofii, která vybízí k hledání dokonalosti v sobě samém. Je to mnohem více aktivní praktikování životní filosofie, než pasivní víra. Ti, kteří tuto cestu sledují získávají časem zvláštní spirituální citlivost a vnitřní sílu, která jim pomáhá vést ostatníSvaté Světlo učí, že existuje spojení mezi vnitřním já a universem. Toto spojení se projevuje tím, jakým způsobem cítíme, provžíváme - skrze smysly a emoce. Když je osoba dojata něčím dechberoucím nebo cítí lásku k bližnímu, tyto emoce ji spojují s universem. Prožíváním emocí nás ujišťuje, že existujeme a něco uvnitř nás cítí. Protože existujeme, musí existovat i universum, které nám tyto pocity dává. Odtud pramení přesvědčení, že prožíváním a šířením emocí ovlivňujeme universum a skrze universum můžeme dále ovlivňovat emoce a prožívání druhých. Tedy, následovníci Svatého Světla se snaží učinit svět lepším místem tím, že budou upřímní ke svým vlastním citům.Další krok k rozpoznání spojení mezi vnitřním já a universem je pěstování dobra uvnitř sebe sama i navenek. Když si přejeme štěstí, je třeba pracovat na zlepšení universa, abychom učinili šťastnými druhé. Prožíváním vznešenosti a krásy světa nás naoplátku obrátí k vnitřní kráse a vznešenosti uvnitř nás samých. Oproti tomu, poddání se hamižnosti, zoufalství a neštěstí jen zatemní universum. Svaté Světlo je nádhera universa odrážející se v duši a zrcadlená zpět ke své podstatě.


Následovnící Svatého Světla


Filosofie Svatého Světla je rozšířena především mezi lidmi (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Lid%C3%A9), trpaslíky (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Trpasl%C3%ADci) a vysokými elfy (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Vysoc%C3%AD_elfov%C3%A9), přestože elfí vírou otřásly nedávné události, které mohly u mnohých chápání filosofie Světla změnit. Jak vysocí, tak krvaví elfové (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Krvav%C3%AD_elfov%C3%A9) se v některých myšlenkách rozcházejí s tradičním učením Světla, ačkoliv, krvaví elfové mnohem radikálněji. Vzato přísně technicky, přinejmenším krvaví elfové patří mezi Heretiky Svatého Světla, podobně jako radikální Šarlatová krusáda (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/%C5%A0arlatov%C3%A1_krus%C3%A1da).
Tři Ctnosti
iFilosofie Svatého Světla považuje za svůj základ Tři ctnosti, které je řeba si osvojit a rozvíjet, aby bylo možné dosáhnout hlubšího pochopení Světla. Tyto ctnosti - úcta, vytrvalost a soucit - jsou každá definována jako princip a zároveň lekce.
Úcta


První ctností, kterou je třeba pochopit je Úcta. Svaté Světlo učí, že i když je cílem uvědomit si spojení s universem a naším nitrem, je třeba také vidět spojení ostatních bytostí s universem. Ničení cizího štěstí a blaha - tedy odtržení někoho od spojení s universem - neslouží k tomu, aby bylo univesrum, potažmo svět lepší - a tedy ani nebudeme lepší my. Proto je zapotřebí mít v úctě druhé i jejich názory a respektovat je. Následovníci Světla nejsou naivní - chápou, že konflikt, válka a životní zkoušky jsou přirozené - ale i navzdory těmto překážkám se snaží universum a spojení s ním trpělivě zušlechťovat, nikoliv ho ničit.
Vytrvalost


Druhou ctností je Vytrvalost. Budování této ctnosti je rovněž součástí výcviku adeptů Světla - součástí, která oddělí zrno od plev, neboť skutečná oddanost je dlouhodobá. Čerství adepti často ztrácejí naději a skutečný význam Svatého Světla, když si uvědomí, že služba této filosofii je životní závazek. Svět je mnohem větší, než jedna osamělá duše a přestože dokáže duši změnit během několika dnů, změnit svět zabere mnohem, mnohem déle. Jedině skrze Vytrvalost a trpělivost může následovník Světla doufat, že jeho činy budou mít dopad na universum. Pokud toto někteří mladí studenti pociťují jako nemožný úkol, mohou najít útěchu v uvědomění, že pokud skutečně věří, že existuje spojení mezi jejich vnitřním já a universem, znamená to, že každý může pomoci už jen tím, jakým způsobem ovlivní druhé. Ovlivňovat svět lze mnoha způsoby - od učení či povzbuzování naděje v druhých po spolupráci s ostatními na větší změně.
Soucit


Teprve až adept pochopí první dva přístupy, může se zaměřit na poslední ctnost, Soucit. Spojení mezi vnitřním já a universem je silné, ale je to stále jen jedno spojení. Pokud následovník Světla slouží druhým, aby je učinil šťastnějšími, jeho pouto s universem roste a sílí. Štěstí, kterého dosahuje pomáháním druhému také posiluje jaho samého a universum a tak je schopný ovlivnit universum ještě více.Soucit je možná nejmocnější ctnost - a proto nejnebezpečnější.Pokud je někdo příliš soucitný, může pomáhat i tam kde není potřebná - nebo dokonce žádaná. Takový zásah zvenčí může druhým překážet v rozvoji a tedy i štěstí. Například, můžete někomu pomoci se zdánlivě nesplnitelným úkolem, ačkoliv takový úkol není ve skutečnosti mimo rozsah schopností dotyčného. Soucit (ač v dobré víře) vyústil v neschopnost dotyčného zdokonalit se, neboť onen úkol byl "přímo pro něj", stal se teddy překážkou v osobním rozvoji a štěstí dotyčného - ač si to sám nemusí uvědomovat. Někteří "soucitní pomocníci" mohou tedy svými neopatrnými zásahy způsobit dokonce víc škody než užitku a tedy vnášet do světa více utrpení a neštěstí.To je důvodem, proč je Soucit vyučován jako posledn íctnost, neboť jedině moudří a ti, kteří plně porozuměli podstatě Soucitu mohou rozpoznat, kdo doopravdy potřebuje pomoc a kdo se o sebe dokáže postarat sám a zdokonalit se zkouškou sil.

Historie Světla svatého
Není přesně známo kdy a jak se poprvé lidé a elfové našli cestu ke Svatému Světlu, ale podle určitých odkazů se filosofie Svatého Světla začala rodit po skončení Trollích válek a založení Arathoru. Je možné, že díky otevřeným a přátelským vztahům mezi Arathorem a Quel'Thalasem (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Quel%27Thalas) tato víra vznikala na základě prolínání elfských mystérií a filosofie s lidskými myšlenkami a spirituálními praktikami, ale většina záznamů z těch dob byla ztracena spolu s pádem Arathoru. Je však jisté, že v době zrodu Sedmi království byla víra ve Světlo již velmi rozšířenou a následovníci Světla byli tam, kde jich bylo zapotřebí, podporovali civilizaci, budování měst a zakládání chrámů, přinášeli naději a pomoc každému, kdo ji potřeboval. Centrem Církve Svatého Světla byl Lordaeron (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Lordaeron), ale svým učením ovlivnila i jiné země, nevyjímaje Quel'Thalass.Během První války (http://www.wowwiki.com/Special:Search?search=First_war&go=1) to bylo právě Svaté Světlo, které zprvu pomáhalo lidem Stormwindu (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Stormwind&action=edit&redlink=1) bránit se invazi orkské Hordy, ale naneštěstí v jižním království nebylo dostatek kněží, kteří by upřeli své síly k boji s nepřítelem. A právě během první války se zrodila legenda. Představený kleriků z Northshire byl v té době Alonsus Faol a jeho učedníkem byl nadaný mladík s pevnou vírou a silným ideály. Jeho jméno bylo Uther Lightbringer (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Uther_Lightbringer&action=edit&redlink=1). Po První válce si Uther uvědomil, že Církev potřebuje dělat víc, než jen léčit a povzbuzovat. Je třeba se temnotě postavit se zbraní v ruce a aktivně potírat zlo namísto odevzdaného čekání. Proto Uther a arcibiskup Faol svolali nejstatečnější rytíře aby se přidali k novému řádu, k Řádu Stříbrné ruky (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/%C5%98%C3%A1d_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A9_ruky). Tak se zrodili paladinové (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Paladin), kteří nakonec byli klíčovou silou k vítězství Lordaeronské aliance (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Lordaeronsk%C3%A1_aliance) ve Druhé válce (http://www.wowwiki.com/Special:Search?search=Second_war&go=1). Uther (později zvaný Světlonoš), Saidan Dathorhan, Tirion Fordring (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Tirion_Fordring&action=edit&redlink=1), Gavinrad Strašlivý a Turalyon - tito rytíři a válečníci se navždy zapsali do historie jako hrdinové Druhé války, šampioni Světla, první paladinové.Třetí válka (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=T%C5%99et%C3%AD_v%C3%A1lka&action=edit&redlink=1) znamenala téměř konec Církve Svatého Světla i Řádu Stříbrné ruky. Král Lordaeronu, Terenas Menethil (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Terenas_Menethil) podcenil nebezpečí nákazy v severních oblastech a tak byli lidé zaskočeni Pohromou Nemrtvých (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Pohroma). I tak se ale zdálo, že svaté síly kněží a paladinů Světla představují pro nemrtvé nepřekonatelnou překážku. Naneštěstí pro Církev i Řád, kult Zatracených (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Kult_Zatracen%C3%BDch&action=edit&redlink=1) se neštítil jakýchkoliv prostředků a jeho akce byly příliš záludné a nepředvídatelné. Jeden z paladinů, princ Arthas Menethil (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Arthas_Menethil) se v honbě za pomstou a zoufalý svou bezmocí porazit Pohromu otočil zády ke Světlu a plně propadl temnému prokletí. Právě Arthas, první z rytířů smrti (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Ryt%C3%AD%C5%99_smrti&action=edit&redlink=1) se ukázal nejstrašlivějším protivníkem Církve a Řádu. Byl to on, kdo rozvrátil Severní království, vlastníma rukama zabil Uthera a roztříštil jak civilizaci, tak Řád Stříbrné ruky.
Současnost v Severních zemích


Drtivá většina kněží a paladinů byla zmasakrována během Třetí války. Sám Arthas se rozhodl vyhladit Řád Stříbrné ruky a zbavit se tak největších nepřátel Pohromy. Naštěstí, nepodařilo se mu zcela uspět. Klášter Stříbrné ruky (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Kl%C3%A1%C5%A1ter_St%C5%99%C3%ADbr n%C3%A9_ruky&action=edit&redlink=1), nedaleko Andorhalu (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Andorhal), zůstal jakýmsi zázrakem ušetřen a stále je obýván malou skupinou kněží, učenců a trojicí přeživších paladinů. Nyní klášterní zdi obývá i mnoho uprchlíků, kteří zde nalezli útočiště. A pak je tu Šarlatová krusáda (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/%C5%A0arlatov%C3%A1_krus%C3%A1da). Organizace sestávající z mnoha členů bývalé Lordaeronské armády, zbytků Stříbrné ruky i Církve Světla. Ti všichni se spojili pod jednou vlajkou a zasvětili své životy jedinému ušlechtilému cíli - vymýtit nemrtvou nákazu ze severních zemí. Skupina se zformovala kolem vysokého kněze Isilliena (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Isillien&action=edit&redlink=1) a nejvyššího generála Abbendise, hrdiny Druhé války (http://www.wowwiki.com/Special:Search?search=Second_war&go=1). Přidaly se k ní i osobnosti jako Saidan Dathrohan (http://www.wowwiki.com/Special:Search?search=Saidan_Dathrohan&go=1) (jeden z prvních paladinů vůbec) či Taelan Fording (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Taelan_Fording&action=edit&redlink=1) (válečník a paladin, syn Tiriona Fordinga (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Tirion_Fording&action=edit&redlink=1)). V současnosti drží krusáda (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/%C5%A0arlatov%C3%A1_krus%C3%A1da) své pozice jak v Tirisfalu (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Tirisfal), tak ve Východních morových zemích (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=V%C3%BDchodn%C3%AD_Morov%C3%A9_zem %C4%9B&action=edit&redlink=1). V Západních morových zemích (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Morov%C3%A9_zem%C4%9B) není jejich přítomnost příliš silná, nicméně to se může brzy změnit - nedávno přitáhli se značnou vojenskou silou k pevnosti Caer Darrow (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Caer_Darrow), kde jak věří, se skrývají nekromanceři Pohromy, a započali obléhání...

Heretici Světla Svatého
Za "Heretiky Svatého Světla" jsou považováni, ti, kteří vykládají učení Světla odlišně, než jak jej vykládá Církev. Nejčastějším případem hereze je přehodnocování postojů ke Třem Ctnostem, jejich odlišná interpretace i praktikování. Heretici opouštějí stará tradiční učení a vyšlapávají nové cesty. Zda povedou k lepším či horším výsledkům ukáže čas. Církev Světla odpadlíky nikdy nepronásledovala (v současné situaci by ani nemohla) - ač sama konzervativní, uznává svobodnou volbu jedince v co věřit. Mimo jiné to také pramení z podstaty Církve Světla - Světlo není náboženstvím, ale filosofií. "Církev" je tedy spíše síť sdružující věřící a duchovní, než organizace s přísně vytyčenými cíli.


Šarlatová krusáda


http://th07.deviantart.net/fs70/150/i/2013/247/2/6/tabard_of_the_scarlet_crusade_by_haddonart-d6kzlkq.jpg
Členové Šarlatové krusády se ve svém zoufalém boji s nemrtvou nákazou pomalu, ale jistě odvracejí od tradiční filosofie Světla. Zachází mnohem dále, než dřívější paladinové Stříbrné ruky. Tvrdí, že zlo se nezdráhá používat jakékoliv porostředy k dosažení vítězství a proto musí obránce dobra zatvrdit své srdce, obětovat svou nevinnost a přijmout nutná opatření. Krusáda věří v menší a větší zlo a vybírá si menší zlo, namísto nečinnosti. Pomalu, ale jistě členové krusády umenšují význam ctností "Úcty" a "Soucitu", zatímco "Vytrvalost" se stává hlavní ctností. Navíc, nemrtví jakéhokoliv druhu nejsou krusádou uznáváni - pro ně neexistuje rozdíl mezi Opuštěnými (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD) a Pohromou (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Pohroma). Všichni nemrtví jsou zlo, nepřirozené kreatury, které touží jen po jednom - vyhubit veškerý život na Azerothu a přivést na svět věčný stín. Přestože mnozí vidí v nastupujícím trendu a vzrůstajícím fanatismu nebezpečí a jsou znepokojeni vývojem situace, nedá se upřít, že metody, které krusáda občas musí použít jsou veskrze účiné a efektivní. Nebýt krusády, Pohroma by už dávno znovu zamořila celý Sever.


Sin'dorei


http://hydra-media.cursecdn.com/wowpedia.org/thumb/6/6f/Blood_Elf_Female_Paladin.jpg/260px-Blood_Elf_Female_Paladin.jpg
Pád Quel'Thalassu silně otřásl elfí vírou ve Světlo. Obrozená společnost sin'dorei (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Sin%27dorei), pod vedením prince Kael'Thase (http://wiki.pk-nostalgia.cz/index.php?title=Kael%27thas_Sunstrider&action=edit&redlink=1), se rozhodla opustit staré názory, myšlenky a ctnosti. Zahořkli, zatvrdili se a oddali se jedinému cíli - znovuobnovit majestát, moc a sílu zaniklé elfí říše a jejich kdysi skvělého národa. Za jakoukoliv cenu. Zemřeli jako Vysocí elfové (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Vysoc%C3%AD_elfov%C3%A9), znovuzrodili se z krve, ohně a popela jako Krvaví elfové (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Krvav%C3%AD_elfov%C3%A9). Pro elfy je nejdůlěžitější věcí moc - moc získaná jakýmkoliv způsobem. Blaho elfího národa je nejdůlěžitější věcí. Elfové se přimkli ke své rasové a národní identitě a přísně se vyhranili vůči okolním rasám, řečeno jinak, stali se extrémně xenofobní a jingoistickou rasou.Přestože elfové stále věří v základní kámen filosofie Světla - a tedy, že existuje spojení mezi jednotlivcem a universem, tvrdí, že Moc usměrněná a řízená Vůli dokáže universum měnit lépe a rychleji, než jen prosté sebezdokonalování a pomáhání druhým. Dále se velmi změnilo vnímání Ctností a pohled na ně.


Ztracené ctnosti


Úcta V elfí intepretaci Úcta téměř pozbyla významu. Elfové totiž tvrdí, že štěstí ostatních není důlěžité, nejdůležitější je blaho a štěstí elfí rasy. Nezáleží na tom, že jiným bytostem je umenšeno nebo přetrháno spojení s universem, když to pomůže učinit svět lepším pro sin'dorei - a tedy posílí spojení elfů s universem. Sin'dorei (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Sin%27dorei) se nezaleknou žádných nečistých praktik, aby získali větší moc a posílili své postavení, neberou ohled ani na to, jakým způsobem moc získávají, důležitý je výsledek. Ctnost Úcty se tak zmenšuje na úctu ke své rase, kultuře a k elfům, kteří jsou mocnější a tedy je nezbytné projevit jim respekt, aby bylo možné si zachovat naději na mocenský vzestup.Soucit Elfové nepomáhají druhým, jen sami sobě nebo svému národu. Soucit, je slabost, kvůli které se stali zranitelnými. Slabí zahynou a silní přežijí a stanou se ještě silnějšími, to je nová filosofie elfů. Někteří elfové stále chovají soucit alespoň ke svým bratřím a jsou ochotní pomoci v nouzi, ale i to může být neperspektivní. Pokud je mistr v nouzi, očividně nebyl dost silný a schopný - a bude tedy lépe, když za své chyby zaplatí a na jeho místo nastoupí talentovaný učedník.
Nové ctnosti


Neochvějnost Tato ctnost rozvíjí myšlenku Vytrvalosti a ve své podstatě ji nahrazuje. Elfové, ač dlouhověká rasa, byli příliš citelně zasaženi pádem Quel'Thalasu (http://wiki.pk-nostalgia.cz/wiki/Quel%27Thalas) - pravděpodobně proto, že jej předcházela pýcha. Z chyb minulosti se nepoučili, ba naopak, zatvrdili se ve svém odhodlání. Je téměř nemožné prosadit svou vůli v universu, když se ostatní pokoušejí o totéž. Jedině skrze neochvějné odhodlání, oddanost cílům a nadšení pro věc lze zvítězit.Moc Jedině díky Moci lze vnutit universu svou vůli. Moc je klíčová pro dosahování cílů, je hnací silou, motivem pro sebezdokonalování. Čím mocnější je elf, tím lépe a snáze ovlivní universum. Elfové, kteří se nesnaží získat moc jsou tedy pro společnost zbyteční, neboť nepředstavují žádný potenciál k pozdvihnutí elfího národa.
Argent Dawn


http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20070529125247/wowwiki/images/9/95/ArgentTabard.gifArgent Dawn je organizace vznikla z odpadlíků Scarlet Crusade, těmi jimž se hnusila fanatičnost a rasismus Scarlet Crusade. Zformovali novou organizaci zameřující se na vymýcení všehokoliv a kohokoliv špatného co ohrožuje království Azerothu. Argent Dawn se nezdráhal spojenectví s jinými rasami, později i s těmi ze strany Hordy. Ač ne všichni v Argent Dawn jsou schopni uctívat světlo - například opuštění, kteří se v organizaci nachází také, jedná se o organizaci primárně uctívající Světlo Svaté, podle nich vté nejčištší a původní podobě. Po událostech u Light's Hope Chapel, kde se zjevil Tirion Fordring (jeden z prvních paladinů), a zlomil prokletí Ashbringeru. Spojením Řádu Stříbrné Ruky, bývalého Paladinského Řádu Lordearonu téměř zničeného Pohromou při třetí válce a oslabeným Argent Dawn vznikla nová organizace, nazývající se Argent Crusade, do jehož čela se samozřejmě Tirion jmenoval.

Dreanei

Drenájci, původni obyvatelé světa Argus, nyní hrdý spojenec Aliance, jsou na Azerothu teprve krátce, avšak jejich vědění a zkušenosti jsou tak rozsáhlé, jako žádné z ras. Jejich víra ve světlo je odlišná odté z Východních Království Azerothu. Pro ně je však jejich víra ta pravá.Naaru je snimi.
.http://hydra-media.cursecdn.com/wowpedia.org/thumb/6/63/Draenei_Icon.png/180px-Draenei_Icon.png

(EDIT: případné chyby mě hlašte, sháněl jsem to kde se dalo, škoda Soulwell fora, hlavni zdroj je Neoteric)

Ayenor
04-11-2013, 11:21
..prosím, mohl bys tam hodit "automatickou barvu textu"? Mám forko hozené do bílé - čili to nevidím, dokud to nezvýrazním. Horrid =D

Darkhuman
04-11-2013, 11:26
V pořádku ?

Ayenor
04-11-2013, 14:01
Děkujiii! A přeji šarlatům mnoho nových.. fanatiků (i když to je jiný topic). Tohle odpoví i na některé třenice s RP priesty u hordy.

Darkhuman
04-11-2013, 14:45
Neni zač, jsem rad že se článek i využije =)

Xaverius
10-11-2013, 21:23
Erm... Když už jsem sem zabloudil, česky se křížová výprava řekne jedním slovem "kruciáta" :p. Draenei se píšou Draenei a ... uh... no, oni i nemrkví jsou schopní uctívat Světlo, i když pro jejich kněží je na prvním místě síla vůle, aby byli vůbec schopni vydržet ten nápor, vzhledem k tomu, že sice dovedou usměrnit léčivé vlastnosti Světla, ale pořád je to bolí.

Jinak tam máš nějak málo věcí o Draeneích, czhledem k tomu, že je to rasa, co se kamarádí se supernadupanými vesmírnými žárovkami.

Představte si ten kulturní šok. Celý život žijete podle ctností, snažíte se promítnout je i do svých nejmenších činů a ovlivnit tak vesmír, třeba i na neviditelné úrovni, a pak vám najednou modrá koza řekne že ne, sorry, takhle to nefunguje, Světlo je kondenzováno tady do těch zářivek co hrají výtahovou hudbu, a vůbec, my to víme líp jak ty, jsme desítky tisíc let staří a modří.
Umím si představit, že to člověka docela nasere. Nemluvě o trpaslících. Tam asi dojde i na létající korbele.

Paeris
10-11-2013, 21:34
Xave tak kritické to zase není... "holy light" není původem z Naaru... Naaru z něj vznikly. (a nebo byly stvořeni... nějak se nezdá že by měli chuť o svém vzniku vyprávět tak jako tak)

Jsou zdrojem v podstatě jenom proto že se v nich vytváří velká koncetrace téhle energie. A není to zadarmu... viz Muru, Ashbringer... pokud se tenhle rezervoár nějak extrémně vyčerpá začne se z něj dělat "shadow"... a je třeba hodně opačné energie na zvrácení toho stavu...

O tom co vlastně tyhle druhy energií jsou a jaký mají účel to nevypovídá prakticky nic, jenom že jsou v podstatě polární opaky... stejně jako oheň a voda, vzduch a vítr, tak je light a shadow....

V podstatě se dá říct že ve warcraftu je 9 elementů... Fire, Earth, Water Air, Shadow, Light, Life, Undeath v podstatě opak samotného života... a pak je Arcane který nestojí proti ničemu ale ovládá všechno...

Xaverius
10-11-2013, 23:34
Jsou zdrojem v podstatě jenom proto že se v nich vytváří velká koncetrace téhle energie. A není to zadarmu... viz Muru, Ashbringer... pokud se tenhle rezervoár nějak extrémně vyčerpá začne se z něj dělat "shadow"... a je třeba hodně opačné energie na zvrácení toho stavu...

Neřekl bych zrovna zvrácení :P. Beze světla není stínu a vice versa, Náru to prostě berou jak to jde, fair's fair. Konckonců třeba Kuře (K'ure v Oshu'gunu) se taky už pomalu rozpadá. Ale bude to ještě trvat tisíce let tam a tisíce let zpátky.

Mně šlo čistě o ten šok, jaký takový průměrný dobrodruh z Azerothu musí zakusit.

Fingon
11-11-2013, 06:21
Xaverius, K´ure už od vzniku Hordy ide z posledného, keďže šamani mu prestali nosiť vodu do jazierka, v ktorom jeho telo leží(je to tak v Zrode Hordy, neviem, v čom sa hra líši, či tam to jazero vôbec je). Ale vraj Naaru je takmer nemožné zabiť, pretože jeho telo sa vždy obnovuje a aj keď "zomrie", po nejakom čase sa vraj dokáže vrátiť späť(príkladom je myslím D´ore(menom si nie som istý), ktorý zomrel pri páde Oshu´gunu a teraz už žije(a zrejme z jeho kusu bol vytvorený Ashbringer)).
A nech si ľudia hovoria čo chcú, modré kozy boli zachránené bytosťami Svetla pomocou vesmírnej lode...toto mi príde ako zaujímavejšia viera než dáka energia, pri ktorej by ste niekedy odprisahali, že vlastne ide o bytosť(viď. knihy).

Domimaru
11-11-2013, 16:27
BTW oficiálně učení světla je jen výmysl těch co nevěří v Gyrama. :D

Seraphim
11-11-2013, 16:44
Hezky rozebraný ten belfský přístup.

Paeris
11-11-2013, 23:37
Až na to že není 2x aktuální... Liandrin poněkud změnila rétoriku po tom co jim Kael´thas sebral Mu´ru a Velen použil jeho zbytky k znovuzapálení Sunwellu... což je teď Napůl světlo a napůl Arcane magie.


Holt Studnu Věčnosti nelze změnit.

Seraphim
12-11-2013, 13:41
Naopak je možné, že se zbavením se závislosti na Světle od Naaru vytvořením zdroje Světla ze studny mají opět belfové volnější ruce pro dosahování svých cílů po svém bez ohledu na to, zda se to bude klíčenkám líbit.

Paeris
12-11-2013, 17:33
Problém je v tom že ta Studna má na rozdíl od předchozího stavu trochu svojí vůle. (ostatně podobně jako měl Quel Derar ikdyž tam to bylo spíš o meči), navíc... Anveea... Ten experimentík se Korialstrazsovi povedl až moc co se elfů a světla týká.

Z tohohle pohledu na tom byli líp když to byla "jenom" magie. tu lze používat jakkoliv a vlastní vůli nemá.

Fingon
12-11-2013, 18:32
Ehm, kde sa to píše, že má vôľu? Anveena zomrela a s tým je preč aj vôľa, ktorú Studňa mala...a teraz je to znova len zdroj mágie, s bonusom sily Svetla...čiže elfovia už nepotrebujú väzniť žiadneho naaru, ale nie sú obmedzení k modlitbám ako ľudia, alebo čomukoľvek, čím získavajú moc "paladini" draeneiov a ide len o usmerňovanie energie.

Xaverius
12-11-2013, 20:44
A nech si ľudia hovoria čo chcú, modré kozy boli zachránené bytosťami Svetla pomocou vesmírnej lode...toto mi príde ako zaujímavejšia viera než dáka energia, pri ktorej by ste niekedy odprisahali, že vlastne ide o bytosť(viď. knihy).

No vida. A mně zase přijde zajímavější filozofie, kterou se aktivně snažíš pobídnout sám sebe k tomu, abys byl lepší, snažit se dosáhnout harmonie s vesmírem a pro dobro ostatních, i když to třeba není pro nikoho konkrétního.
Nikoliv hurrr, mimozemšťani nám dali krystaly, tak jsme teď strašně moc super imba hodní a čestní.

Mimochodem, když se hra a knížky rozcházejí, většinou ignoruju knížky. Ti lidi co to píšou z poloviny nevědí o čem.

(Btw, pro neznalce, kdo je vlastně Gyram? A musím ho přijmout za osobního spasitele?)

Fingon
12-11-2013, 22:51
IT´S A SPACESHIP!
Myslím, že draenei ale vieru nevyvracali...skôr len ľuďom povedali...toto sú bytosti zo Svetla...a bolo...žiadne: my máme pravdu a vy sa strčte a prijmite našu filozofiu!

Xaverius
13-11-2013, 16:41
Samozřejmě že ne. Ale samotná existence Náru je obrovský šok pro tradiční víru... vzhledem k tomu, že on se o to člověk tak nějak musí hodně snažit, kdežto Náru můžou rozdávat jak je libo (ne že by to regulérně dělali, ale teď se najednou zjistí, že to možné je). Jak jsem řekl hned na začátku, kultuní šok.

Paeris
28-11-2013, 23:27
No upřímně řečeno... oni můžou "rozdávat jak je libo" čistě z důvodu že ve všech ostatních směrech jsou Naaru neuvěřitelně omezené bytosti... žádná Arcane magie... žádná moc kontaktovat elementy... prostě jsou jenom bytosti světla Světla...

"Smrtelník" jako suma veškerého jeho potenciálu je schopen Naaru překonat téměř ve všech směrech... Smrtelník obvykle ovšem nemá čas veškerý svůj potenciál realizovat... nestíhají to ani draci... ti, ikdyž nesmrtelním věkem, ještě ani zcela neovládli své domény. (Ani Aspekti neměli úplnou kontrolu... vždycky bylo co objevovat... jak Kalecgos říká... moc arcane magie je nekonečná... podle draků je arcane energie krev vesmíru jako takového.)

Lacrymosa
29-11-2013, 16:00
co se týká Naaru, tak pokud jsem si to přeložila na wowwiki kdysi dobře, tak nemohou umřít. Mohou se ovšem změnit na jakýsi protipól a návrat k původnímu stavu trvá ,,jenom" několik století, možná tisíciletí(praskla vám žárovka? počkejte až se sama opraví). možná kdyby K´uremu zase napustili vanu, tak by se z toho dotával líp :D
Co se týká sunwellu a smrti Anveeny... já bych tu smrt nebrala až tak doslovně. Podle mě tam něco jako zbytky vědomí pořád zůstaly(nechci začít debatu na tohle téma, jen je to můj názor) a mohla by se případně třeba díky tomu částečně bránit nějkému útoku, nebo naopak nějak pomoci. Však kdo četla Noc draka(i když spousta z vás knížky neuznává, tak je to oficiální část lore) tak ví, co... nebo spíš kdo tam v jednu chvíli pomohl.
Jinak ještě k těm belfům- hezky napsaný, jen by se případní hráči měli ujistit, kdy se k učení Světla tak nějak přidali- starší belfští kněží pravděpodobně bude mít blíž k původnímu učení, než nějaký mladý elf, co se k tomu dostal třeba právě až po pádu Quel´thalasu. Ale může to klidně být i naopak(starý kněz se zatvrdil ve své belfskosti a mladý kněz je ještě pořád naivní pacifista O:))- vše záleží na osobnosti dané postavy.
Jinak celkově pěkně napsaný

Fingon
29-11-2013, 21:37
Hlavne treba aj rátať s tým, že elf dosiahne dospelosti v stovke(plus mínus). Takže, vzhľadom na to, že sme vo WotLKu, ktorý je 6 rokov po Tretej vojne a zničení Studne, je len málo elfov, ktorí by sa dostali do svojej "profesie" v tom šesťročnom období a vzhľadom na výcuc démonov a podobné metódy zrejme tých kňazov bolo najmenej zo všetkých a vlastne sú takíto skôr výnimkou(v celkovej populácii, nielen tej RP, samozrejme, že ak sa zjaví banda elfov, ktorí budú toto RPiť, možno aj vytvoria jednu z najväčších skupín).
A žiarovky sú síce v čomkoľvek okrem Svetla obmedzené, ale úprimne...ani Alextrasza nie je schopná vecí, aké dokáže A´dal...osobne si myslím, že oni a Wrathion sú najväčšou šancou Azerothu proti Sargerasovi, až raz ten deň príde. Hlavne aj preto, že majú VESMÍRNE LODE! A Tempest Keep je schopný aj boja, hoci to v hre ukázané nebolo a teda je možné, že to zvládajú aj ich obyčajné lode :D

Paeris
30-11-2013, 12:39
Alexstrazsa má (měla) extrémní moc nad životem... to není světlo. Pointa proč ani ona ani Remulos nedokázali nic udělat s tím crusaderem je to že smrt je přirozený konec života, a něco co zabíjí je prostě není nepřirozené...

Jediné co Naaru v Icecrownu dokázali bylo to že ten crusader zemřel bez toho aby jeho duši sežral Frostmourne a samo o sobě nebyla poškozena... Nemrtvý mor jde zastavit těsně po první infekci ale pokud už poškodí moc těla je to postavit tělo znovu... (Podobně jako Wrathionovo vejce)

A co se Vesmírných lodí týká... ono by stačilo kdyby si někdo dal práci a opravil orbitální obranu Ulduaru...

Near the Tower of Life
Bronzebeard Radio says: You're approaching the tower of Freya. It contains the power to turn barren wastelands into jungles teeming with life overnight.
Near the Tower of Flames
Bronzebeard Radio says: This generator powers Mimiron's Gaze. In moments, it can turn earth to ash, stone to magma--we cannot let it reach full power!
Near the Tower of Frost
Bronzebeard Radio says: This tower powers the hammer of Hodir. It is said to have the power to turn entire armies to ice!
Near the Tower of Storms
Bronzebeard Radio says: Aaaah, the tower of Krolmir. It is said that the power of Thorim has been used only once. And that it turned an entire continent to dust...

Fingon
30-11-2013, 15:02
Aspekti si časť svojej moci udržali, rovnako ako ich letky, príkladom je bronzový drak Kairozdormu, ktorý bol schopný poslať Garrosha do minulosti vo WoD. Ale keď sa to tak vezme, akú moc má Plamenná légia s výnimkou démonickej? Žiadnu...a aj tak sú najväčšou hrozbou vesmíru. Takže, hoci sú naaru vo svojej moci jednosmerne zameraní, v ničom to ich význam nezmenšuje.
A o tej obrane som doteraz ani nevedel. Nuž, ale tak či tak...obrana Azerothu na Arguse/v Zvrátenej prázdnote/Veľkej vzdialenej temnote/Xorothe/akomkoľvek inom mieste, kde Légia prebýva nebude veľmi platná...ale žižamakeri sa budú hodiť :D

Xaverius
30-11-2013, 15:33
Co mají kromě fel magie? No shadow a arcane, přece. To jim docela stačí :D. Btw, co cheš bránit na Xorothu, prosímtě? :D

Paeris
30-11-2013, 18:16
aj tak sú najväčšou hrozbou vesmíru.

Bylo potřeba všech Titánů aby zabili spoustu starých bohů a pořád je tu dost mocných entit s označením "Starý bůh" které ani kolektivně zabít nedokázali, jenom je přikovali k realitě která neopovídá jejich přirozenému stavu a tím brutálně omezili co můžou dělat. Azeroth je jejich hlavní vězení... jeho obrana, obrana která odrazila plamenou legii 3x (Válka prastarých, Aegwynn a draci, a třetí válka) je především tak mocná aby udržela tu katastrofu zavřenou uvnitř... proti Starým bohům je Legie NIC!

Fingon
30-11-2013, 19:04
Máš na mysli Trojicu, ktorú tvorí N´Zoth, C´Thun a Yogg´Saron? Och, pardon, C´Thun zomrel v Ahn´Qiraj. A vlastne, myslím ,že Yogg´Saron to schytal v Ulduare. Toľko k irónii. Jediný Starý boh, kotrý zostáva nažive, je N´Zoth. Bodka. Naproti tomu, z Plamennej légie tu zostáva Sargeras, Kil´Jaeden, Talgath, Mephistroth(vodca nathrezimov) a státisíce démonov.
Starí bohovia v Cataclysm stratili všetko...Deathwinga, Súmračné kladivo, celú čiernu a súmračnú letku...naozaj jediné, čo zostáva, je ten N´Zoth a zvyšní nagovia pod vedením Azshary.
A Xoroth padol už dávno...za ten čas si tam Légia mohla vbudovať pevnosť a mám pocit, že je to domovská planéta nathrezimov, čiže jeho šance na to, aby bol obývaný Légiou, sú rovnako veľké ako šance Argusu.

Paeris
30-11-2013, 19:45
Nope... tihle 3 nebyli uvěznění pod Studnou Věčnosti. Proti těm jsou ještě relativně slabí.

Xaverius
30-11-2013, 20:14
A Xoroth padol už dávno...
Xoroth neměl jak padnout, když je to v podstatě původní planeta Legie (jop, pocházejí odtamtud Nathrezimové).

Jinak co, že jsou staří bohové odstranění. Takový Y'Shaarj je fyzicky mrtvý a stejně udělal víc problémů než by bylo záhodno od někoho, koho zabili před desítkami nebo stovkami tisíců let.

Fingon
30-11-2013, 22:23
Paeris, Titáni počas vojny zničili veľa Starých bohov, ale troch posledných nemohli zničiť...niečo s tým, že by zničili s nimi aj celú planétu, alebo ako. Túto Trojicu uväznili v samotnom svete, avšak behom rokov oni naberali na sile a podarilo sa im čiastočne sa vyslobodiť. Vtedy proti nim bojovali rasy Azerothu a dvoch z nich dokázali poraziť...tretí sa ešte neukázal. Už zostáva len jeden jediný Starý boh, a to N´Zoth...ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou ich vodcom a najmocnejším zo všetkých.
Tí traja v skutočnosti neboli pod Studňou, ale v Azerothe a nejako by cez ten portál mohli prejsť...a to boli tí traja, čo sú nám známi.
Áno, naskytá sa potom otázka, ako je možné, že ich dokázal dakto vôbec poraziť, ale to už holt musíme nechať na Blizzard. Mám ale pocit, že N´Zotha si nechajú na neskôr, dokonca ani nebude zahrnutý vo WoW, ale možno v dákej inej hre z Warcraftu(taká ich divoká karta, aby si nevyplyvali všetko).
A s tým Xorothom som mal na mysli, že naň budeme útociť a tam by nám Ulduar naozaj bol naprd...naproti tomu, Tempest Keep by sa hodil, spolu s Arcatrazom, Mechanaarom a Botanicou(prípadne aj Exodarom, mal by znovu byť funkčný...alebo aj inými loďami, dokonca možno aj s ďalšími pevnosťami, ktovie, koľko ich naaru skrývajú...a koľko rás s chuťou zničiť Légiu v nich prebýva).

Paeris
30-11-2013, 22:38
Titáni nikdy neměli žádný problém oddělat planetu pokud to bylo třeba.

"I've seen worlds bathed in The Makers flames. Their their denizens fading without so much as whimper. Entire planetary systems born and raised in the time it takes your mortal hearts to beat once. Yet all throughout, my own heart, devoid of emotion of empathy, I have felt.... NOTHING. A million, million lives wasted. Had they all held within them your tenacity, had they all loved life as you do..."

Problém je více méně v tom že tyhle 3 neuměli a pořád neumí Titáni zabít. Jediné co by mohli udělat by bylo znovu Azeroth postavit od začátku a tak vězení opravit. A nový Azeroth by byl pravděpodobně bez dračích Aspektů... protodraci byli experiment který sice vyšel ale vzhledem k Deathwingovi ne tak úplně... (Short z dawn of the aspects by mi měl vyjít v nejbližší době jestli se Necriska rozhoupe) nevím jestli by ho opakovali.

V jednom měl Deathwing pravdu v když se snažil Thralla zabít na Hyjalu... titánům sice více méně záleží na životě jako celku ale oběť celé planety jim je ukradená...
Sama o sobě by nic nevyřešila. V Ahn qiraj a v Ulduaru se zabil jenom miniaturní kousek starého boha... jenom takový jejich vpád do reality.

Sahni
30-11-2013, 22:55
Zkuste se pánové zamyslet nad touto myšlenkou. Co je vlastně Elune? To málokdo vlastně ví, nikde to není pořádně jednotně vysvětleno. Ale docela se mi líbí její interpretace jako velmi záludného starého boha. Když se podíváte na indicie.

1) Staří bohové byli uvěznění - Kaldorei tvrdili o Elune, že spí na dně studny věčnosti
2) Staří bohové se projevují, tím, že našeptávají svým kněžím (tuším že to je nazvaný whispers from beneath nebo něco takového) - Kněžky Elune slyší šepot své bohyně
3) Staří bohové mají zálibu měnit rasy k obrazu svému - Podle některé teorie se trollové co se usadili u studny věčnosti postupně začali měnit na Kaldorei jaké známe (Faceless one, Quirajs u jiných)

Ani bych se nedivil kdyby Blizzard na nás vpálil až mu dojdou záporáci k zabíjení, že Elune je stará bohyně co to na všechny jenom hrála a teď si jde sklidit úrodu :)

Fingon
30-11-2013, 23:05
Algalonova reč mi stále príde dojímavá...neviem, prečo...ale to je off topic, hlavne keď sa nevyrovná Saurfangovi ani Nazgrimovi...ale aj to je off topic :D
No, tak ale otázne je...a tento problém vidím aj so Sargerasom...sú až tak silní, že vlastne nikto nevie, ako ich poraziť...veď sú to bohovia. Archimonde padol len za pomoci Studne večnosti...a Kil´Jaeden bol tiež zahnaný len za pomoci energie druhej(hoci Slnečná studňa je zrejme omnoho slabšia, než bola kombinácia Studne a Nordrassilu). Kto vôbec má tú silu, aby ich porazil?
No dobre, keď už som sa spýtal, tak hodím aj dáke svoje tipy: A´dal(bytosť, kotrá je nešpeifikovane výnimočná aj medzi naaru), Wrathion(povedzme to na rovinu: z genetického hľadiska je to čiastočne Titán)...a to je všetko. Nie je už nikto, kto by mohol aspoň zďaleka mať silu na porážku boha...a aj títo dvaja sú len nádejou na nádej.

wylik
30-11-2013, 23:36
Stary bohy jsme urcite nezabili. Jestli neco tak zranili "zabitim" casti jejich existence, ktera se dokazala zformovat v nasi realite.

Fingon
30-11-2013, 23:47
Inak, proti Elune ako Starom bohovi(bohyni?) je veľa argumentov a aj som ich vypísal, ale vypadol mi net a neposlalo to...takže v skratke:
1. Elune je mesiac, ezistuje aj Slnko(taureni dokázali v Cate, že tá bytosť má aj moc)...čiže vysvetlenie, aké je tradičné je úplne bez problémov pravdivé.
2. Mená Starých bohov poznáme, aj ich počet, čiže žiaden štvrtý nie je(Y´Shaarja nerátajme, ten je mŕtvy, to, čo v 22. storočí na Soulwelli v MoP zažijeme, bude len jeho "spomienka").
3. Syn Elune bol vychovaný zelenými drakmi, prčom ona sama ho Ysere dala...keby bola Starý boh, neurobila by to, a keby aj chcela, Ysera by ho osobne zabila.
Možno je ešte dačo, ale asi som to už zabudol :D

Paeris
01-12-2013, 00:19
Zajdi si do shadowmoon valley... kousek od pevnosti Wildhammerů v jedné tůni je něco co až moc jednoho starého boha připomíná.

Nikdo na Azerothu neví kolik a kde ve vesmíru jich Titáni zabili a nebo přikovali k realitě. (ono více méně vůbec to že vesmír existuje má být vězení) to co bylo před vesmírem (tedy "předtím" než začal existovat čas a prostor (to je výmysl titánů)) Krasus pojmenoval jako krvavý chaos ale pochybuju že to je použitelná analogie. Out of universe vysvětlení je že Azeroth je vězení pro ty nejhorší. (popřípadě skladiště mrtvých zbytků těch nejhorších v případě Y'shaarja)

Ceroth
01-12-2013, 00:38
Archie, ani Kil'jaeden za žádné pomoci studní nepadly: Archieho zničili bludičky při detonaci (při té byl zničen i World tree původní) a Kil'jaedena jsme zahnali my hrdinové zpáty do Netheru. Jo Anveena mu možná dala debuff ale Sunwell jako taková byla obnovená až později pomocí střípku z M'uru. a Fingone, přestaň prosí s těmi agresivními posty. Ne neznáš všecko nejlíp, ale to asi nikdo z nás. Blizzard má s Warcraftem to lore už tak rozšířený, že se v něm ztrácí i oni (včetně Metzena) aneb odkaz na "red shirt guy" který jim připomněl, že Falstad Wildhammer jim během spouštění Caty prostě zmizel...a reakce Blizzu? Ooou...okay, we will fix this.

Xaverius
01-12-2013, 02:00
Já ještě k tomu co někde nahoře někdo psal, C'thun se rozhodně nepočítá jako uvězněný. Sice přežil válku, ale to jenom proto, že ho zrasili tak moc, že se myslelo že je po něm. No a pak se z toho až do cca T -1000 let vzpamatovával. Mezitím vytvořil Qiraji a pak skoro sežrali kontinent. Zbytek známe :P.

Fingon
01-12-2013, 11:09
Ceroth, agresivita tam nikde nie je.
A World of Warcraft je hra, ktorá počíta s tým, že hráči budú bojovať a porážať nepriateľov. Realita je častokrát iná. Anveena mu dala debuff v hre, v realite vypustila všetku moc Studne, aby dopomohla vojakom Azerothu zahnať ho...bez nej by boli nahraní. Anveena bola Studňa, teda aspoň väčšina jej moci(malý zvyšok bol použitý na oživenie Kel´Thuzada)...Studňa v podobe studne bola obnovená až Velenom, ale tá energia tam bola celý čas, uväznená v jej tele.
A Archimonda síce zničili bludičky, ale všetko za pomoci Nordrassilu...preto elfovia stratili nesmrteľnosť, pretože sa dobrovoľne vzdali tohto všetkého, aby zničili Légiu.

Paeris
01-12-2013, 14:26
Legii ne, toho byli teoreticky noční elfové schopní i bez toho... problém byl Archimonde... Kil'Jaeden Archimonde a Mannoroth byli extrémně mocní s tím že jejich moc, doslova, dal dohromady Titán... a dal jim jí mnohem víc než jí dali titáni dračím aspektům.

Nevýhoda tohohle ovšem je ta že tak mocné bytosti mají obvykle problém cestovat skrz běžné portály. Při nejmenším bude nestabilní.

Kupříkladu Mannoroth když Malfurion zničil první portál přišel o spoustu své okamžité moci.

Xaverius
01-12-2013, 14:32
Ceroth, agresivita tam nikde nie je.
Anveena bola Studňa, teda aspoň väčšina jej moci

Nope, zbytek. Nejdřív ji nechtěně vyhodil do vzduchu Dar'Khan, pak se v tom vykoupal Kel'Thuzad a nakonec ji Kael zničil, aby nezabila i zbytek elfů. Anveenu dal Korialstrasz dohromady z těch zbytků co posbíral potom.

Fingon
01-12-2013, 14:48
Naozaj? No, to mám z toho, že mám v sebe vnútorný neopodstatnený a ničím nevyvolaný odpor voči mange a anime a tie komiksy o Studni som nikdy nečítal...čo už.
Napriek tomu, stále to zrejme bola dosť veľká sila, keďže vyradila Kil´Jaedena a obyvatelia Azerotu ho mohli zatlačiť späť do Twisting nether...a to aj potom, čo vlastne bola časť tej zvyškovej energie(asi aj spolu s tou, čo Kael nazbieral v Netherstorme, aspoň teda tak osm si to vyložil z Wowpedie) použitá na otvorenie portálu v Studni.
Inak, off topic, existuje dakde podrobný opis dobytia Quel´Thalasu? Lebo všetko, čo som doteraz čítal, bolo len útržkovité a tak trochu aj nelogické...ako keby v celej krajine bojovala len Sylvanas a samotný Silvermoon ani nebol schopný obrany a padol pomaly okamžite.

A inak, keď si Paeris hovoril o tých mocných členoch Légie...kto to vlastne sú? Mannoroth, Archimonde a Tichondrius(hoci ten prešiel portálom asi normálne, v Azerothe bol dlho pred Légiou) sú mŕtvi a z tých hlavných vodcov zostáva len Kil´Jaeden a Sargeras...ale sú aj dáki iní? Je to vôbec dakde popísané, aké sú tam podmienky pri tých portáloch? Lebo Archi napríklad zvládol prechod cez portál, čo vytvoril Kel´Thuzad úplne v pohode a to nebolo vytvorené zo žiadnej Studne, ani zdroja veľkej moci(a Mannoroth vlastne tiež).

Paeris
01-12-2013, 15:01
Tak ve zkratce postup byl že nemrtví prostě vyrazili na sever, a nezajímalo je co je vlevo a v pravo... prostě šli po dead scar na sever a Sylvanas se je snažila neúspěšně zastavit.

Elfové se chtěli pokusit použít stejný trik jako proti orkům a kolem study a Silvermoonu zvednout štít, ale Darkhan Drathir je zradil a to kouzlo přerušil. Po tom Silvermoon padl téměř okamžitě...
Sluteční studna byla rozervaná neúspšnými pokusy elfů o obranu, oživením Kelthuzrada, Darkhanovou snahou jí ovládnout a výsledek byl průšvih... Kaelthas se svými jednotkami dorazil pozdě a seznal že v současném stavu byl zkažená studna zničila Elfy tak jí odpálil... příslovečně pod Darkhanovýma rukama.

Nemrtví pak doslova sežrali Quel´Thalas... Trollům se povedlo se bránit, ale hlavně proto že Arthase a Kela nezajímali... jejich cíl byl v tu chvíli v Dalaraně... Medivhova kniha kouzel kterou, dle mne poněkud neprozřetelně, Khadgar poslal před uzavřením Dark portálu zpátky.

Ten les co je teď zpátky je to co Anveena stihla obnovit než se většina elfů vrátila... Lor´themar se její existenci snažil udržet pod pokličkou ale úplně to nevyšlo...

Fingon
01-12-2013, 15:52
Vďaka...tú časť so štítom som nikdy nechápal...nedochádzalo mi, prečo ho nikdy nezdvihli...Arthas by sa mohol aj roztrhať, proti Studni by nemal dosť sily asi ani Tichondrius.
Ale mal som na mysli podrobnejšie...predsa len, hoci šli priamo, museli byť dáke pokusy o obranu, nielen Farstrideri...a v Elrendar´nel sa Arthas zdržal, kým získal kamene, ktoré potreboval na prechod do Eversongu(bolo to v knihe Arthas...hoci aj tam bola celá tá akcia opísaná riadne biedne a bez dostatku informácií).
Tak ale, škoda, všeobecne je o Quel´Thalase v období po Tretej vojne málo popísané a pritom tam bol rovnako zaujímavý boj ako v Lordaerone.

Ceroth
01-12-2013, 16:21
Warcraft III: Reign of Chaos -kampaň za nemrtvé Pouť Zatracených. Pro mne vždy základ lore, knížky, manga i wow bylo až dlouho po tom...takže tak.

Paeris
01-12-2013, 17:12
A inak, keď si Paeris hovoril o tých mocných členoch Légie...kto to vlastne sú? Mannoroth, Archimonde a Tichondrius(hoci ten prešiel portálom asi normálne, v Azerothe bol dlho pred Légiou) sú mŕtvi a z tých hlavných vodcov zostáva len Kil´Jaeden a Sargeras...ale sú aj dáki iní? Je to vôbec dakde popísané, aké sú tam podmienky pri tých portáloch? Lebo Archi napríklad zvládol prechod cez portál, čo vytvoril Kel´Thuzad úplne v pohode a to nebolo vytvorené zo žiadnej Studne, ani zdroja veľkej moci(a Mannoroth vlastne tiež).
Zabití dreadlorda je dost složité... ani Frostmourne to nějak nedokázal.

Illidan a Guldanova lebka jo....

Archimonde a Mannonroth jsou už kaput asi úplně... co se Sargerase týká je situace ještě zamotanější... technicky Magna Aegwynn zničila jeho avatar v kterém momentálně byl jenom zlomek jeho moci, ale především celá jeho "mysl" (vůle, osobnost... a nebo cokoli)... Jeho tělo je pořád v Twisting Nether... ale je prakticky nepoužitelné... nebo alespoň KJ buď nepřišel na to jak tu moc použít a nebo se bojí jí použít... (A hlavně toho co by s ním Sargeras udělal pokud by se někdy dokázala jeho mysl nakonec přeci jen vrátit... ať už je kdekoliv)

Obecně je jeho mysl ve stejném stavu jako mysl kohokoli jiného po smrti. (Obecně se věří že v nějaké formě existuje ale mimo spojení s fyzickým světem)

Xaverius
01-12-2013, 19:46
Warcraft III: Reign of Chaos -kampaň za nemrtvé Pouť Zatracených. Pro mne vždy základ lore, knížky, manga i wow bylo až dlouho po tom...takže tak.
Yup! Přesně tak :D.technicky Magna Aegwynn zničila jeho avatar v kterém momentálně byl jenom zlomek jeho moci, ale především celá jeho "mysl" (vůle, osobnost... a nebo cokoli)...
*cough* Medivh *cough*
Ale potom, co ten umřel, byla zničena větší část jeho vědomí a zbytek odfučel někam do Netheru, a neví se co se s ním stalo, no.
Knaak kdysi řekl něco v tom smyslu, že kdyby existoval fyzicky, tak se Sargeras pokusí akžitě Azeroth zničit znova. Tudíž specificky kvůli tomu použil výraz "ceased to be".
(Ale oni spisovatelé Blizzardu jsou volové, co si budem povídat.)


Jinak podle mě knihu Khadgar poslal zpátky proto, aby Ner'Zhul nemohl otevřít další portály (nebo znova ten náš).

Paeris
01-12-2013, 19:53
tak to co jsem o avataru říkal se s tím přece nevylučuje.

Fingon
01-12-2013, 20:40
No, ja som čítal, že Sargerasa riadne roz*%"! výbuch Studne večnosti, počas ktorého bol priamo v strede portálu, ktorý z nej bol vytvorený...takže, aspoň ja som si z toho vyvodil, že jeho telo to riadne schytalo a vlastne samotný Sargeras skončil oslabený a možno bez telesnej schránky(ako dobrý príklad tohto môžeme uviesť Saurona, ktorý bol "nažive" a robil čurbes, ale jeho telo už bolo nenávratne preč). A vlastne to, čo dostal do Azerothu, bolo jeho nové telo, avšak len s časťou jeho sily, lebo inak by cez portál neprešiel. A možno aj preto sa tak urputne snažil získať ho, keď bol v Medivhovi...mohol by ujsť späť, kde by získal zvyšok svojej moci, ktorý mal dakde uskladnený.
A je tu aj rozporuplná pasáž zo Zrod Hordy, kde Archimonde(alebo dakto iný z Légie, je jedno kto) hovorí Kil´Jaedenovi po zničení Shattrathu, že Sargeras je už dosť naštvaný z toho, že sa dlhšie vyhýbal povinnostiam kvôli Draenoru...takže, buď je táto časť knihy riadne vytrhnutá a reality, alebo Sargeras, hoci v Medivhovi, bol minimálne schopný kontrolovať Légiu aj na diaľku.
Ale...mne osobne to všetko príde len ako špekulácie a že ani samotný Blizzard možno nemá poňatia, ako to s ním bude a vymyslia to až pre účel datadisku, ktorý bude Légiu obsahovať.

wylik
02-12-2013, 01:40
Ale mal som na mysli podrobnejšie...predsa len, hoci šli priamo, museli byť dáke pokusy o obranu, nielen Farstrideri...a v Elrendar´nel sa Arthas zdržal, kým získal kamene, ktoré potreboval na prechod do Eversongu(bolo to v knihe Arthas...hoci aj tam bola celá tá akcia opísaná riadne biedne a bez dostatku informácií).
Pokusy byly - viz jeden z poslednich Q na obnovu Quel'Delar

Fingon
02-12-2013, 06:11
Quel´Delar som spravil a s výnimkou príbehu Thaloriena tam nebolo vôbec nič...akurát sme sa dozvedeli, že chvíľu zdržal Pohromu na začiatku Quel´Danasu.

Darkhuman
02-02-2014, 10:32
Řešíte tu naprosto zcestné věci. =)

Fingon
02-02-2014, 11:23
Tie veci sa tu riešili dva mesiace dozadu :P